Friday, 29 June 2012

BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA ILMU: ISU DAN CABARAN-Azizan Ismail[diselenggarakan oleh Rozali Rajab]

Abstrak
Ilmu pengetahuan merupakan satu aspek yang penting bagi membina satu identiti bangsa yang bertunjangkan falsafah dan pemikiran yang tinggi. Proses penyampaian ilmu pengetahuan itu tidak dapat dielakkan, salah satunya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Di Malaysia, bahasa Melayu telah menjadi bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan sehingga berjaya mengungkapkan segala bidang ilmu (Jeniri, 2009). Kemampuan bahasa Melayu diperluas sebagai bahasa komunikasi, bahasa perantara, bahasa perantara di antara daerah, wilayah dan antara suku kaum serta bahasa yang penting dalam sektor pentadbiran, pendidikan dan sebagainya. Menurut Jeniri (2009), dalam zaman pembinaan negara, misi raksasa pemimpin dan rakyat adalah untuk mendaulatkan bahasa Melayu dan membinanya sebagai bahasa ilmu yang mampu mendukung struktur pemikiran moden, selain daripada sebagai bahasa supraetnik yang mengatasi garis ras untuk menyatukan pelbagai kaum di negara ini. Justeru, kertas kerja ini akan cuba melihat pengisian bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di samping cabaran yang dihadapi dalam merealisasikan agenda tersebut.
PENGENALAN
Perjalanan bahasa Melayu dalam mengisi tanggungjawab sebagai bahasa ilmu sebenarnya merupakan satu pengembaraan yang panjang. Kisah perjalanannya sebagai bahasa ilmu sebenarnya telah bermula semenjak 500 tahun yang lampau. Jika diamati, pelbagai cabaran dan pancaroba yang terpaksa ditempuhi sepanjang zaman tersebut.
Perincian tersebut bolehlah dibahagikan kepada tiga fasa. Fasa pertama iaitu zaman Kesultanan Melayu Melaka. Kedua, zaman sebelum negara mencapai kemerdekaan dan yang terakhir zaman selepas negara merdeka sehingga kini.
Oleh yang demikian, kertas kerja ini akan membincangkan sejarah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu yang meliputi ketiga-tiga zaman serta cabaran yang dihadapi sejajar dengan tugas utamanya penyebar ilmu pengetahuan.
Rangkuman kertas kerja ini terbatas kepada perkara penting yang mendasari proses penyebaran ilmu melalui bahasa Melayu. Sudah tentu tidak semua isu dapat diketengahkan secara detil, walau bagaimanapun kertas kerja
Bahasa Melayu Zaman Abad 15 dan 16—Membuka Lembaran Ilmu
Sejarah menunjukkan bahasa Melayu pernah menjadi lingua franca pada abad ke-15 dan 16 setelah kedatangan penjajah. Salah satu aspek penting yang dapat dilihat ialah bahasa Melayu telah menjadi wahana penting dalam mengungkapkan ilmu pengetahuan pada ketika itu. Kemajuan ilmu pengetahuan menyebabkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa persuratan dan juga bahasa untuk aktiviti dakwah. Kepentingan bahasa Melayu pernah dianggap setanding dengan kedudukan bahasa Latin dan Perancis di Eropah pada ketika itu (Vatikiotis, 1991).
Kedudukan Melaka yang berada di laluan paling strategik sebagai pusat perdagangan yang terbesar di rantau ini meletakkan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa yang mempunyai jumlah penutur yang paling besar di samping menjadi bahasa antarabangsa di Timur Jauh (Wan Hashim, 1996). Penemuan sebuah kamus dwibahasa Melayu-Cina yang terawal iaitu Man La Jia Guo Yiyu (Senarai Perkataan Negeri Melaka). Kamus ini mengandungi 482 patah kata Melayu-Cina yang meliputi 17 subjek atau kategori, iaitu astronomi, geografi,musim dan waktu, tumbuh-tumbuhan, unggas dan haiwan, rumah dan istana, alat perkakas, persanakan/kekerabatan, peri kelakuan, tubuh badan dan pakaian, makanan dan minuman, barang kemas dan permata, kemasyarakatan dan sejarah, warna hitungan dan kata umum (Liji, 1995). Ini menunjukkan bahawa bahasa Melayu telah mencapai suatu tahap yang agak kompleks pada ketika itu; antara lain kamus itu mengandung kata-kata yang berkaitan dengan agama Islam dan sains alam.
Jika disoroti lebih awal, terdapat catatan daripada sumber Cina yang membuktikan bahasa Melayu yang pada ketika itu disebut sebagai Kunlun, sudah mula berkembang dan merupakan bahasa kegunaan sehari-hari pada waktu muncul dan berkembangnya kerajaan Melayu Srivijaya dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Terdapat kemungkinan bahasa Kunlun itu merupakan bahasa Melayu kuno yang telah digunakan sebagai bahasa utama pada ketika itu.
Perkembangan agama Islam di Alam Melayu juga turut menyumbang kepada usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Malahan, bahasa Melayu turut memainkan peranan yang utama dalam meluaskan perkembangan Islam, manakala Islam pula telah memainkan peranan yang utama dalam meningkatkan laras penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu (Muhammad Naquib, 1972).
Usaha dakwah begitu giat dijalankan sekitar abad ke-17 hingga awal abad ke-20. Pada zaman ini bolehlah dianggap sebagai zaman cemerlang dan
Peningkatan hubungan antara Alam Melayu dengan Mekah serta dengan pusat perkembangan tamadun Islam di Mesir melalui teknologi pelayaran berfungsi sebagai pemangkin dalam revolusi tamadun Melayu-Islam pada zaman itu. Penerusan hubungan ini sebenarnya adalah lanjutan daripada landasan yang diasaskan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan Kesultanan Melayu-Riau.
Ismail (1981) menganggap kedatangan Islam sebagai ad-Din dalam abad ke-13 dan 14 turut mewarnai bahasa Melayu, terutama kepada khazanah kata-katanya. Syed Muhammad Naquib (1996) berpendapat, proses pengislaman di Kepulauan Melayu telah menjadikan bahasa Melayu bahasa Islam. Hal ini dapat dibuktikan dengan hujah bahawa bahasa Melayu telah menjadi bahasa pengantar Islam di seluruh Kepulauan Melayu, sehingga abad ke-16 bahasa Melayu telah mencapai peringkat bahasa sastera dan agama yang luhur.
Menurut Amran (1976), bahawa akidah dan pandangan hidup yang berlunaskan Islam telah diserapkan dalam kalangan orang Melayu dengan pemahaman akan konsep dan falsafah tauhid dan syariat Islam tergambar melalui istilah. Awang Sariyan (2006) pula berpandangan bahawa bahasa Melayu telah mencapai tahap bahasa ilmiah, bahasa teknikal, bahasa pentadbiran, bahasa perhubungan diplomatik dan bahasa sastera yang bertaraf epik dalam zaman gemilang tamadun Melayu sejak abad ke-12 hingga abad ke-19.
Bahasa Melayu juga melalui kegiatan kesusasteraan turut berperanan sebagai penyebar ilmu pengetahuan. Kegiatan penyebaran ilmu pengetahuan ini dirancakkan lagi dengan kegiatan persuratan Melayu. Sastera diungkapkan melalui media lisan dan juga tulisan. Pertumbuhan sastera bertulis memberi erti yang besar sekali kepada pertumbuhan bahasa. Tulisan sebagai lambang ucapan mempunyai erti yang tersendiri dalam kemajuan sesuatu bahasa dan kebudayaan dari sudut ilmu. Maka, bertitik-tolak daripada situ, karya sastera seperti Sulatus Salatin, Tajus Salatin, Bustanus Salatin, Hikyat Raja-Raja Pasai, Hikayat Aceh dan Hikayat Hang Tuah telah dihasilkan bagi membuktikan tradisi keilmuan itu dapat disampaikan melalui bahasa Melayu. Farid (1984) yang memetik pendapat A.Teeuw bahawa bahasa Melayu tinggi hanya wujud ketika zaman perkembangan tamadun Melayu-Islam di Alam Melayu dengan yakin menegaskan bahawa "dalam zaman inilah bahasa Melayu mula mengecap
Kemuncak tradisi penulisan ilmu dalam bahasa Melayu berlaku di acheh pada abad ke-16 dan 17. Pusat kegiatan ilmiah Melayu-islam itu telah melahirkan barisan tokoh pemikir yang berjaya menghasilkan deretan karya ilmiah dalam bahasa Melayu. Pada zaman tersebut nama seperti Hamzah Fansuri, Nuruddin Ar-Raniri, Samsuddin Pasai dan Abdul Rauf Singkel sering kali disebut sebagai pemikir ulung berbangsa Melayu pada zaman tersebut.
Segala bidang ilmu sama ada ilmu agama atau ilmu duniawi dan kesusasteraan Melayu, berkembang selari dengan perkembangan bahasa Melayu. Keadaan ini berterusan sehingga abad 20-an dan 30-an kurun ini iaitu sebelum Perang Dunia Kedua meletus. Kedaulatan bahasa Melayu tidak tergugat walaupun pada suatu ketika Alam Melayu pernah dijajah oleh Portugis, Belanda dan Inggeris sehingga tahun 1930-an.
Walaupun penjajah mampu menguasai ekonomi Tanah Melayu, namun mereka tidak berjaya meminggirkan bahasa Melayu sebagai bahasa perantaraan, bahasa perdagangan serta bahasa agama dan persuratan (Wan Hashim, 1996).
Abad ke-19 Era Penuh Cabaran Memerdekakan bangsa dan bahasa
Abad ini merupakan detik bermulanya hegemoni bangsa di Tanah Melayu. Kehadiran pendatang Cina dan India turut membawa perubahan kepada sistem pendidikan daripada yang berasaskan monolingual (satu bahasa) kepada berteraskan multilingual (pelbagai bahasa). Perkembangan ini digalakkan oleh Inggeris kerana ini dianggap sebagai sesuatu yang alamiah dan natural. Selain daripada itu, dalam tempoh seratus tahun penjajahan British berbagai-bagai perubahan telah berlaku dari segi, politik, sosial dan ekonomi (Raja Muhtaruddin, 1982). British turut membawa bersama sistem pendidikan sekular moden ke Tanah Melayu.
Mereka mula membuka sekolah-sekolah Inggeris dengan menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar selain membuka sekolah-sekolah Melayu menggunakan bahasa pengantar Melayu. Kedua-dua sekolah yang diperkenalkan Inggeris itu mempunyai perbezaan yang tersendiri. Sekolah Melayu berakhir pada peringkat rendah manakala sekolah Inggeris berakhir pada peringkat universiti. Pengenalan sistem pendidikan sebegitu rupa menyebabkan wujudnya perbezaan dalam taraf pekerjaan masyarakat. Golongan yang berpendidikan Inggeris akan menjawat jawatan profesional umpamanya peguam, akauntan, doktor, jurutera dan sebagainya. Selebihnya, masyarakat yang berpendidikan Melayu hanya mampu mengisi jawatan sebagai guru pelatih dan juga jawatan lain yang tidak begitu penting pada ketika itu. Pengenalan pendidikan moden menerusi bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dan bahasa ilmu baharu secara mendadak mengubah nilai terhadap bahasa Melayu.
ini sedaya upaya mengutarakan permasalahan dan juga cabaran terhadap bahasa Melayu dalam mendukung peranan sebagai bahasa ilmu.zaman kegemilangan dalam perkembangan usaha dakwah dan persuratan Melayu. Kemunculan tulisan Jawi yang didasari daripada bahasa Arab dan Parsi merupakan suatu revolusi dalam perkembangan ilmu tentang agama Islam dan persuratan Melayu (Wan Hashim, 1996). Hal ini boleh dilihat apabila munculnya para ulama, pendeta, penyair, dan sasterawan bagai cendawan selepas hujan. Ribuan karya dalam bentuk kitab Jawi dan sastera lama dilahirkan di samping sekolah-sekolah pondok dan madrasah didirikan di merata-rata tempat yang majoriti penduduknya terdiri daripada orang Islam khususnya di Pantai Timur dan Utara Semenanjung. nikmat penghayatan tulisan melalui perkembangan alam persuratannya."
Tanpa disedari, pendidikan Melayu dan bahasa Melayu itu sendiri mula dipinggirkan dan diletakkan di tempat yang kurang penting jika dibandingkan dengan pendidikan aliran Inggeris dan bahasa Inggeris. Seseorang itu dianggap layak memasuki golongan elit birokrat, satu kelompok kelas menengah baharu yang tinggi statusnya, jika mampu menamatkan pengajian tinggi dalam aliran Inggeris dan mampu bertutur dengan fasih dalam bahasa tersebut (Wan Hashim, 1996). Apabila anak-anak peribumi golongan imigran mula mendapat pendidikan dan latihan menerusi aliran Inggeris, muncullah dua hingga empat aliran termasuk aliran Cina dan Tamil. Walau bagaimanapun, pendidikan Inggeris diletakkan pada tempat yang tinggi seolah-olah segala ilmu baharu dan pengetahuan moden hanya mampu diperoleh melalui aliran pendidikan tersebut.
Yang terkecuali daripada tempias ini hanyalah pendidikan Islam kerana masih mampu secara berterusan meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Namun, perkembangannya tetap perlahan apabila pendidikan Islam kekal dominan pada peringkat sekolah pondok sahaja sehinggalah beberapa institut pendidikan yang lebih formal dalam bentuk madrasah sebagai lanjutan daripada pendidikan asas berbentuk pondok. Hanya sebilangan kecil lulusan institusi madrasah diterima untuk melanjutkan pelajaran peringkat universiti di luar negara.
Kesedaran orang Melayu terhadap pentingnya bahasa dapat dilihat dengan tercetusnya kritikan daripada Abdullah Munsyi tentang sikap orang Melayu pada bahasa sendiri sekitar abad ke-19. Kritikan beliau banyak mengubah pandangan orang Melayu terhadap bahasa sendiri selepas itu. Orang Melayu mengambil inisiatif untuk memajukan bahasa dari sudut pengajarannya melalui dua cara iaitu:
i. secara perseorangan
ii. melalui pertubuhan-pertubuhan
Menurut Siu (1972), orang perseorangan yang menggunakan ruang akhbar itu terdiri daripada wartawan dan guru Melayu. Tulisan mereka menjurus kepada soal keelokan bahasa Melayu dan cara karang-mengarang. Tulisan ini sesuai bagi memastikan bahasa Melayu terus hidup. Dalam jangka masa antara 1906 sehingga 1941, persoalan yang dikemukakan oleh penulis dan pembaca ialah berkisar tentang agama sehingga menimbulkan kaum muda dan kaum tua. Selepas itu, persoalan berkisar tentang ekonomi dan pelajaran, namun perbicaraan tentang bahasa Melayu sentiasa ada. Pengaruhnya ke atas perkembangan bahasa Melayu berlaku terus-menerus dalam bidang peristilahan, tatabahasa, perkamusan dan lain-lain lagi.
Gesaan untuk memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa pengantar di institusi pengajian tinggi pernah disuarakan sejak tahun 1930-an lagi oleh Abdul Kadir Adabi seorang nasionalis Melayu dari Kota Bharu, Kelantan. Beberapa orang lagi nasionalis Melayu lain turut menyuarakan 
Walau bagaimanapun, bahasa Melayu secara rasminya tetap diterima untuk memainkan peranan sebagai bahasa perantaraan pelbagai suku bangsa di negara ini dan bahasa yang memberi identiti atau jati diri kepada warga negara di dalam sebuah negara yang sedang menuju kemerdekaan pada ketika itu. Bahasa Melayu ialah salah satu unsur terpenting dalam kontrak sosial antara bangsa Melayu dengan bangsa lain menjelang kemerdekaan Tanah Melayu.
Sebelum memperoleh kemerdekaan, beberapa laporan dan penyata yang dihasilkan telah menyebut tentang kepentingan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa rasmi negara. Laporan Barnes pada tahun 1950 umpamanya dianggap sebagai memihak kepada bangsa Melayu apabila menerima bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar daripada sekolah rendah manakala bahasa Cina dan Tamil diajarkan sebagai mata pelajaran sahaja. Selain itu, usul satu jenis sekolah rendah untuk semua kaum juga dinyatakan dalam laporan tersebut. Ciri-ciri utama sekolah kebangsaan ini ialah:
i. Pendidikan percuma untuk kanak-kanak antara enam hingga dua belas tahun.
ii. Pendidikan disampaikan dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris mula diajarkan pada tahun tiga.
iii. Sekolah rendah ini akan menghasilkan murid-murid yang mahir dalam dwibahasa dan mereka akan disalurkan ke sekolah aliran Inggeris selepas sekolah rendah.
Ini bermakna bahawa semua sekolah menjadi aliran Melayu. Selepas itu semua pendidikan dilaksanakan dalam bahasa Inggeris. Mereka menganggap bahawa bahasa Melayu akan digunakan dalam hubungan sosial. Selepas tahun tiga, bahasa Inggeris akan menggantikan bahasa Melayu. Murid-murid akan menjadi penutur dwibahasa apabila mencapai umur dua belas tahun dan mampu bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris dengan baik.
Perkara yang lebih penting ialah Laporan Barnes ini menolak Rancangan Holgate pada tahun 1949 yang secara terbuka mencadangkan bahasa Inggeris untuk dijadikan bahasa pengantar tunggal. Sungguh pun begitu, Laporan Barnes ini tidak dapat diterima oleh bangsa Cina yang meluahkan hasrat mereka melalui Laporan Fenn-Wu pada tahun 1951. Antara lain yang diutarakan dalam laporan itu ialah memperuntukkan dasar yang liberal terhadap pendidikan Cina dengan Cina pada peringkat rendah dan menengah dikekalkan.
Proses menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dapat dilihat apabila bahasa tersebut digunakan dalam sistem pendidikan negara kita.
gagasan ini,namun gagasan ini hanya tinggal gagasan kerana tidak mendapat sokongan yang menyeluruh. Gagasan ini tidak didukung oleh golongan anglophile menengah Melayu baharu yang berkuasa kerana tidak meyakini kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa yang mampu menyampaikan ilmu pengetahuan moden pada ketika itu.
Berdasarkan Laporan Razak 1956, usaha untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan telah dimulakan. Antara lain kandungan yang dicatatkan dalam laporan tersebut ialah:
"Tujuan dasar pelajaran di-dalam negeri ini ia-lah bermaksud hendak menyatukan budak-budak daripada semua bangsa di-dalam negeri ini dengan memakai satu peraturan pelajaran yang meliputi semua bangsa dengan menggunakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama, walaupun perkara ini tiada dapat dilaksanakan dengan serta-merta melainkan hendak-lah diperbuat dengan beransur-ansur"
(Laporan Razak, perenggan 12)
Laporan ini jelas menyatakan hasrat negara untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai pengantar ilmu pengetahuan dan ini memungkinkan bahasa itu membangun menjadi bahasa yang berkesanggupan menjadi alat penyalur ilmu kebudayaan (Abdullah Hassan, 1987). Sebelum laporan ini diwujudkan, penggunaan bahasa Melayu adalah agak terbatas kerana tidak ada dasar dan strategi yang jelas dan tegas dalam menjadikannya sebagai bahasa ilmu. Penyata Razak juga menjelaskan bahawa tujuan dasar pendidikan negara ini ialah membawa kanak-kanak daripada berbilang kaum untuk mempelajari perkara yang sama, dalam satu sistem pendidikan melalui satu bahasa pengantar. Namun demikian, diakui untuk mencapai matlamat ini tidak boleh dipaksakan tetapi mesti dilakukan secara berperingkat-peringkat (Penyata Razak, 1956).
Selepas Negara Mencapai Kemerdekaan-Satu Sinar Baharu dalam Pembikinan
Apabila negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 suatu Perlembagaan telah dibentuk. Menerusi Perkara 152, bahasa Melayu diwartakan sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan ialah bahasa yang digunakan untuk menyampaikan pendidikan dan mentadbirkan negara (Abdullah, 1996). Namun demikian, disebabkan bahasa Melayu belum berkembang, bahasa Inggeris dikekalkan sebagai bahasa rasmi untuk menyampaikan pendidikan dan mentadbirkan negara. Selepas sepuluh tahun iaitu pada tahun 1967, bahasa Melayu akan mengambil alih semua peranan yang dilaksanakan oleh bahasa Inggeris. Bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah dan bahasa pentadbiran tunggal (Abdullah, 1996).
Rentetan daripada Laporan Barnes 1950 dan Laporan Razak 1956 serta Ordinan Pelajaran 1957 telah menjadi asas kepada Dasar Pendidikan Kebangsaan. Inti sari Dasar Pendidikan Kebangsaan di Malaysia ialah mewujudkan suatu masyarakat yang bersatu padu melalui sistem persekolahan yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Dasar Pendidikan Kebangsaan juga mempunyai serampang dua mata iaitu pertama pembentukan satu sistem pendidikan kebangsaan yang mampu memenuhi cabaran dan keperluan sebuah negara yang merdeka untuk pembangunan kebudayaan, sosial,
Sistem persekolahan yang dicadangkan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan terbahagi kepada dua aliran iaitu aliran kebangsaan dan aliran jenis kebangsaan. Dalam sistem persekolahan aliran kebangsaan, sekolah tersebut berbahasa Melayu dan sistem persekolahan jenis kebangsaan pula berbahasa sama ada bahasa Inggeris, bahasa Cina ataupun bahasa Tamil. Sekolah aliran jenis kebangsaan diwajibkan mengajar bahasa Melayu sebagai suatu mata pelajaran dan mengikuti suatu kurikulum atau sukatan pelajaran yang sama isi kandungannya. Dalam pemelajaran dan pengajaran bahasa Melayu, Dasar Pendidikan Kebangsaan mencadangkan supaya tulisan Rumi digunakan dengan syarat persediaan dibuat untuk pelajaran tulisan Jawi dalam kalangan murid Islam.
Bagi memperoleh hasil yang baik dalam pembelajaran bahasa Melayu, guru yang terlatih diperlukan untuk tujuan tersebut. Selaras dengan itu, Dasar Pendidikan Kebangsaan telah mencadangkan supaya sebuah maktab perguruan yang dipanggil Maktab Perguruan Bahasa perlu ditubuhkan. Maktab ini berfungsi sebagai berfungsi sebagai tempat melatih guru mengajarkan bahasa Melayu dan juga menjalankan penyelidikan terhadap bahasa Melayu. Kedua-dua peranan ini amat penting bagi memastikan bahasa Melayu itu mampu menjadi wahana penyampai ilmu pada ketika itu.
Usaha untuk mewujudkan sebuah Institusi Pendidikan Kebangsaan dipertegas melalui Laporan Rahman Talib pada 1960 apabila laporan itu diterima sebagai undang-undang menerusi Akta Pendidikan 1961. Perkembangan dalam proses perundangan ini menerima hakikat bahawa bahasa Melayu akan menjadi bahasa pengantar manakala ciri kemelayuan akan dijadikan sebagai unsur penting dalam melahirkan identiti kebangsaan.
Menakluki Persada Ilmu
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, bahasa Melayu telah memainkan peranan yang cukup penting dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Tradisi penulisan ilmu pengetahuan telah berlangsung sejak berabad-abad yang lalu. Menurut Syed Muhammad Naquib (1972) fenomena kesan kedatangan Islam itu sebagai penampilan dan pemupukan konsep intelektualisme dan rasionalisme. Kedua-dua konsep ini menjadi landasan pertumbuhan tradisi ilmu dalam bahasa Melayu, termasuk penulisan bahan ilmu (Awang, 2006).
ekonomi dan politik sesuai untuk warganegara dan kedua ialah perkembangan secara progresif satu pendidikan nasional dengan bahasa Melayu yang diiktiraf sebagai bahasa rasmi dijadikan sebagai bahasa pengantar utama (Wan Hashim, 1996). Laporan Razak yang dijadikan sebagai Dasar Pendidikan Kebangsaan adalah untuk mewujudkan satu masyarakat yang bersatu padu melalui sistem persekolahan yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantarnya yang utama (Raja Muhtaruddin, 1982).
Setelah negara mencapai kemerdekaan, peranan dan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu semakin jelas. Untuk tujuan itu, bahasa Melayu telah digiatkan penggunaanya dalam pelbagai bidang bagi memperkaya khazanah ilmu. Dengan itu, pengayaan khazanah ilmu itu sebenarnya menjadi syarat utama dalam perkembangan tamadun berasaskan ilmu. Menurut Nik Safiah (1986) perkembangan bahasa Melayu moden meliputi tiga tahap. Tahap pertama ialah memperkenalkan bahasa Melayu kepada masyarakat sebagai bahasa kebangsaan melalui kempen minggu dan bulan bahasa kebangsaan. Tahap ini berlaku pada tahun 1960-an. Tahap kedua yang berlangsung sekitar tahun 1970-an dikenali sebagai zaman pembinaan, iaitu pembakuan ejaan, peristilahan, tatabahasa dan kosa kota. Tahap ketiga ialah proses pemantapan yang menekankan keintelektualan dan kesempurnaan. Pada tahap ini keupayaan bahasa Melayu sebagai wahana ilmu sudah terbukti apabila mampu mengungkapkan buah fikiran dan hujah dengan tepat dan berkesan. Seterusnya, kemuncak kepada tahap ini ialah penggunaan laras saintifik dan ilmiah yang menghasilkan bentuk bahasa yang tepat, yang mencerminkan kejelasan pemikiran tentang konsep-konsep dan proses-proses saintifik.
Sehubungan itu, konsep pengilmuan bahasa ilmu sebenarnya ialah proses pengayaan bahasa Melayu dengan berbagai-bagai laras yang menandai tamadun yang maju (Awang Sariyan, 2006).
Menurut Nik Safiah (1986) bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan ilmu memiliki ciri-ciri yang tersendiri. Beliau membahagi bahasa kepada dua variasi utama iaitu bahasa terhad (restricted code) dan bahasa terbina (elaborated code). Bahasa terhad ialah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi biasa seperti perbualan dan komunikasi asas seperti dalam keluarga dan berjual beli di pasar. Bahasa terbina pula ialah variasi yang mempunyai ciri-ciri kompleks, tersusun rapi dan tidak bergantung kepada latar belakang yang saling difahami oleh penutur-pendengar atau penulis-pembaca. Bagi tujuan penulisan ilmu, variasi bahasa terbina ini menjadi asasnya. Ilmu tidak mungkin dapat diungkapkan dengan bahasa basahan atau yang digunakan dalam suasana tidak formal.
Sebagai bahasa ilmu, bahasa Melayu telah melebarkan sayapnya ke menara gading selepas beberapa tahun negara memperoleh kemerdekaan. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar juga melibatkan institusi pengajian tinggi seperti kolej dan universiti. Pada peringkat kolej, perubahan bahasa pengantar bermula pada tahun 1959 apabila Maktab Perguruan Bahasa mengambil tindakan mengubah bahasa setelah berlaku satu demonstrasi. Pada peringkat universiti, Jabatan Pengajian Melayu di Kuala Lumpur dari awal lagi telah mengajarkan kursusnya dalam bahasa Melayu. Walau bagaimanapun, pada tahun 1965, apabila ada mahasiswa daripada aliran sekolah kebangsaan memasuki universiti beberapa kursus lain di jabatan lain yang menggunakan bahasa Inggeris telah ditukarkan dengan bahasa Melayu. Perkara ini terpaksa
Pada tahun 1975, Universiti Malaya buat pertama kalinya mengambil langkah tegas dengan melatih bakal pensyarah dalam lapangan sains untuk mengambil ijazah tinggi dalam bidang masing-masing. Apabila menamatkan pengajian, mereka yang rata-rata berkebolehan dalam bahasa Melayu diharap dapat mengajar dalam bahasa itu. Syarat baharu diperkenalkan bagi mengambil pensyarah iaitu memberi keutamaan kepada calon yang mempunyai kebolehan mengajar dalam bahasa Melayu. Kenaikan pangkat juga diberi keutamaan kepada pensyarah yang berkebolehan dalam bahasa Melayu.
Universiti lain seperti Universiti Sains Malaysia, Universiti Pertanian Malaysia dan Universiti Teknologi Malaysia juga turut merancang untuk melatih kakitangan akademiknya di luar negara. Apabila pulang golongan ini dapat mengajar dalam bahasa Melayu. Kedudukan ini berterusan sehingga pihak universiti terpaksa menyediakan kemudahan untuk mempelajari bahasa Melayu memandangkan situasi pertukaran bahasa pengantar. Kursus-kursus kecekapan bahasa Melayu diadakan melalui pusat bahasa yang ditubuhkan di tiap-tiap universiti.
Tahun 1967 merupakan tahun permulaan yang telah dipersetujui bahawa semua aliran pendidikan akan ditukar menjadi pendidikan kebangsaan yang menggunakan bahasa Melayu sepenuhnya bagi menggantikan bahasa Inggeris.
Penubuhan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) pada 18 Mei 1970 ialah manifestasi kepada gesaan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan untuk meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar ilmu pada peringkat universiti. Walaupun timbul banyak keraguan tentang kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa ilmu di institusi pengajian tinggi namun setelah hampir 30 tahun lebih, UKM telah berjaya menghasilkan graduan dalam pelbagai bidang yang setanding dengan universiti lain.
UKM berjaya melahirkan 43,000 yang sebahagian kecilnya dihantar melanjutkan pelajaran ke luar negara sehingga memperoleh ijazah lanjutan peringkat Sarjana dan Doktor Falsafah. Kejayaan UKM ini disusuli oleh kesemua universiti yang lain secara berperingkat-peringkat. Ini selaras dengan Akta Pendidikan 1970 yang meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar tunggal bagi semua universiti awam di negara ini untuk semua mata pelajaran. Seiring dengan itu, kegiatan penyelidikan dan penerbitan turut digiatkan. Penyelidikan yang dijalankan bertujuan mencari dan menjana ilmu baharu serta memperkukuh ilmu yang sedia ada. Penerbitan ilmiah dalam bentuk jurnal, monograf, penerbitan bersiri, buku teks, kertas kerja persidangan dan sebagainya diusahakan penerbitannya penerbit-penerbit universiti. Sebahagian besar daripada buku, kertas kerja persidangan serta makalah dalam jurnal
Daripada pengalaman UKM ini yang mengasaskan pendidikan tinggi dalam bahasa Melayu dengan disusuli oleh universit-universiti lain membuktikan kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa untuk menyebarkan sebarang jenis ilmu, termasuk ilmu sains, teknologi, komputer, astronomi dan sebagainya (Wan Hashim, 1996). Bahasa Melayu sebenarnya berada setaraf dengan bahasa lain seperti bahasa Perancis, Jerman, Swedish, Rusia, China, Jepun, Korea dan sebagainya dari segi fungsinya sebagai bahasa ilmu dan bahasa pendidikan tinggi. Perkara ini juga menunjukkan bahawa bahasa Melayu mampu menjadi pengganti kepada bahasa Inggeris dalam menyebarkan ilmu pengetahuan.
Cabaran Mendatang Mematangkan Bahasa
Dalam beberapa dekad ini sebenarnya bahasa Melayu telah mengharungi pelbagai onak dan dugaan sesuai dengan statusnya sebagai bahasa rasmi dan juga bahasa kebangsaan. Cabaran yang mendatang telah memberi kekuatan dan pengalaman kepada bahasa Melayu untuk terus mengharunginya. Jika dilihat terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kedudukan bahasa Melayu yang sudah utuh suatu ketika dahulu tetapi kini semakin dipersoalkan peranannya.
Jeniri Amir (2009) berpendapat bahawa bahasa Melayu sedang berhadapan dengan tantangan yang paling hebat sejak tahun-tahun terakhir kurun lalu sehingga membawa ke tahun-tahun awal alaf baharu ini dan menyaksikan bagaimana tercabarnya kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan. Senario ini mengakibatkan pertembungan perang bahasa antara ahli politik dengan pencinta bahasa, perancang dan aktivis bahasa. Perang bahasa itu tercetus kerana ahli bahasa sentiasa mencuba untuk mengubah situasi bahasa.
Sebagai contoh, pelaksanaan Pengajaran, Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) pada tahun 2003 telah menimbulkan banyak konflik antara golongan yang disebutkan di atas dengan sang penguasa iaitu orang memegang kuasa politik. PPSMI sebenarnya telah ditentang pada peringkat awal oleh golongan yang mencintai bahasa Melayu. Kesan yang dibawa oleh PPSMI bukan sedikit kepada para pelajar yang berhadapan dengan dasar itu. Walaupun mendapat pelbagai tentangan, namun pihak kerajaan tetap bertegas meneruskan dasar tersebut. Sehinggalah kemuncaknya, satu demonstrasi yang dipimpin oleh Sasterawan Negara, A. Samad Said diadakan di Kuala Lumpur. Gerakan Mansuh PPSMI (GMP) telah berjaya menghimpunkan rakyat daripada pelbagai golongan yang membantah dasar tersebut walaupun 
Bahasa Inggeris semakin mencabar kedudukan bahasa Melayu dalam hampir semua bidang (Hassan Ahmad, 1996). Bahasa Inggeris telah hilang tarafnya sebagai bahasa rasmi negara sejak tahun 1967 dan tidak lagi menjadi bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan kebangsaan. Walaupun begitu, pengaruh bahasa Inggeris tidak hilang. Bahasa Inggeris kekal sebagai bahasa utama dalam sektor swasta. Dalam sistem pendidikan kebangsaan bahasa Inggeris dijadikan bahasa kedua yang wajib dipelajari di sekolah. Dari satu sudut, walaupun penjajahan sudah berlalu, namun pensejagatan imperialisme bahasa Inggeris semakin mencengkam ke dalam akar budaya dan minda bangsa (Jeniri Amir, 2009). Situasi ini seakan-akan bahasa Melayu tidak mampu mengambil tempat bahasa Inggeris sehingga pengguna bahasa Melayu berasa seolah-olah tidak penting untuk mempelajari bahasa itu. Bahasa Melayu dianggap tidak intelek, tidak sempurna kerana korpus ilmunya terbatas, tidak bersifat antarabangsa, tidak standard dan berprestij serta hanya sesuai digunakan di rantau ini, meskipun jumlah penuturnya melebihi 250 juta orang.
Pengisytiharan tentang kepentingan bahasa Inggeris memberi kesan yang besar dan mendalam terhadap politik, sosial, budaya, psikologi dan ekonomi (Jeniri Amir, 2009). Sejak akhir-akhir ini wujud kesan rendah diri yang amat hebat terhadap bahasa Melayu akibat sikap golongan itu. Perubahan bahasa pengantar kembali kepada bahasa Inggeris dalam bidang sains dan teknologi dapat ditafsirkan sebagai langkah menematkan usaha semua pihak yang terlibat dalam memupuk bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu pengetahuan tinggi.
Dari tahun 1990 sehingga 1995, universiti awam yang menggunakan bahasa Melayu sebagai pengantar berjaya melahirkan 35 0000 siswazah dalam bidang sains dan teknologi, 55 peratus daripada mereka bumiputera dan 45 peratus lagi bukan bumiputera. Senario ini memberi kesan yang mendalam dari segi pengambilan pekerja, terutama sektor swasta, lebih-lebih lagi ada sesetengah pihak yang menyatakan salah satu faktor utama yang menyebabkan hampir 30 000 siswazah menganggur kerana disebabkan kelemahan mereka dalam bahasa Inggeris, walhal banyak lagi faktor lain yang menyumbang kepada keadaan itu.
Langkah penggunaan bahasa Inggeris di IPTA turut memberi kesan terhadap usaha pensyarah di institusi tersebut dalam penulisan buku. Golongan akademik menjadi keliru kerana pihak pengurusan universiti menyarankan agar penerbitan buku dalam bahasa Inggeris ditingkatkan dan hasil sesuatu penyelidikan ditulis dalam bahasa Inggeris. Menurut Jeniri Amir (2009) kesan
Sikap segolongan birokrat terhadap bahasa Melayu juga turut menjejaskan peluang bahasa itu sebagai bahasa ilmu. Golongan ini tidak mempuyai keyakinan terhadap bahasa Melayu mampu menyampaikan ilmu dengan berkesan. Segelintir profesional umpamanya yang mendapat pendidikan tinggi di luar negara khususnya di barat sering kali dilihat sebagai golongan yang tidak memandang tinggi kemampuan bahasa Melayu. Mengapa hal ini terjadi? Mungkin kerana golongan ini terpengaruh dengan budaya pemikiran ilmu barat dalam diri masing-masing. Cara pemikiran mereka masih dibelenggu oleh budaya berfikir barat yang meliputi tindakan yang diambil. Golongan ini menganggap bahawa bahasa Melayu tidak akan mungkin menjadi wahana untuk membina kehidupan nasional dan negara yang moden dan maju.
Satu lagi cabaran yang dilihat mampu memberi kesan kepada bahasa Melayu ialah globalisasi. Menurut UNESCO, globalisasi sebagai set struktur dan proses ekonomi, sosial, teknologi, politik dan budaya yang terhasil daripada perubahan ciri-ciri dalam pengeluaran, penggunaan dan perdagangan barangan serta aset yang merangkumi asas ekonomi politik antarabangsa.Menurut Water (1995) globalisasi dari segi sosiobudaya ialah proses sosial yang memperlihatkan kekangan geografi yang semakin berkurang terhadap hal ehwal kemasyarakatan dan budaya, serta manusia sedar bahawa kekangan tersebut semakin berkurang.
Ekoran daripada globalisasi dalam bidang ekonomi, kewangan, politik dan sebagainya, globalisasi bahasa juga turut terjadi memandangkan bahasa Inggeris mengambil alih peranan yang semakin dominan merentasi sempadan geografi dan bidang (Teo Kok Seong, 1998). Keadaan ini dilihat akan menghakiskan kedudukan bahasa kebangsaan negara melalui pengagungan yang diberikan terhadap bahasa itu melalui pelbagai label seperti bahasa dunia, bahasa antarabangsa par exellence,bahasa intelektual dan lain-lain lagi.
Kemunculan pelbagai teknologi komunikasi dan media yang canggih telah mewujudkan budaya global melalui limpahan dan asakan maklumat sehingga berupaya mengubah dan membentuk pemikiran global masyarakat, termasuk perancangan bahasa (Jeniri Amir, 2009). Senario ini turut menentukan kedudukan bahasa Melayu dan Inggeris, walhal bahasa kebangsaan itu telah mendapat pengiktirafan dan penerimaan yang baik oleh rakyat.
Persoalan yang timbul terhadap bahasa Melayu ialah berkaitan aspek taraf dan korpusnya sehingga melahirkan kebimbangan dalam kalangan perancang dan aktivis bahasa. Bersama kuasa ekonomi dan medianya, bahasa Inggeris dimahkotakan sebagai bahasa utama dunia pada era global.
dilakukan secara beransur-ansur kerana para pensyarah di Universiti Malaya tidak mempunyai kecekapan secara menyeluruh mengajar dalam bahasa Melayu. diterbitkan dalam bahasa Melayu bagi tujuan menyalurkan ilmu pengetahuan baharu menggunakan bahasa pengantar tersebut. Pada peringkat pascasiswazah, sebahagian besar tesis Sarjana dan Doktor Falsafah dihasilkan dalam bahasa Melayu juga. mendapat amaran dan ancaman daripada pihak berkuasa. Masih terngiang-ngiang kata Pak Samad iaitu "Hendak mempertahankan bahasa sendiri terpaksa berhadapan dengan semburan air yang cukup memedihkan mata". Pertembungan sebeginilah yang membuktikan roh cinta akan bahasa masih kuat dalam kalangan pencinta bahasa Melayu itu sendiri. terhadap penerbitan dalam bahasa Melayu akan dapat dilihat dalam tempoh lima tahun akan datang. Sehingga kini, jumlah buku yang diterbitkan dalam bahasa Melayu hanya sekitar 6000 judul sahaja setahun. Jumlah ini masih dikira amat kurang jika dibandingkan dengan populasi penduduk negara kita.
Mendepani Cabaran
Kemampuan dan keberkesanan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang termasuk bidang ilmu sudah terbukti. Namun begitu, sepanjang sedekad bahasa itu menjalankan fungsinya pelbagai cabaran sentiasa menantinya. Cabaran ini kadang-kadang mampu memberi kesan kepada bahasa tersebut secara serta-merta ataupun perlahan-lahan. Sekiranya ingin melihat bahasa Melayu masih relevan, semua pihak perlu memainkan peranan masing-masing.
Pihak kerajaan semestinya memastikan kedudukan bahasa Melayu itu jelas-sejelasnya seperti yang termaktub dalam Perlembagaan. Sebarang dasar yang ingin diperkenalkan perlulah dikaji dengan lebih teliti sebelum diputuskan. Tidak dinafikan, kedudukan bahasa Melayu hari ini sudah terjejas, namun masih belum terlambat rasanya untuk pihak kerajaan mengukuhkannya kembali. Antara lain kerajaan haruslah memberi peluang kepada bahasa Melayu menjalankan fungsinya sebagai bahasa ilmu secara holistik. Tidak ada rugi sekiranya bahasa Melayu digunakan secara sepenuhnya dalam bidang ilmu di negara kita. Sejarah lampau membuktikan bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ilmu dengan melahirkan pelbagai teknokrat dalam pelbagai bidang.
Golongan sasaran lain ialah para intelek yang dilihat mampu mengangkat kembali martabat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Para pensyarah dalam pelbagai bidang perlulah mengambil peluang untuk menghasilkan karya mereka dalam bahasa Melayu sebagai menyahut saranan ini. Penghasilan karya dalam bahasa Melayu sudah pasti dapat menyemarakkan lagi industri penerbitan buku dalam bahasa Melayu. Perkara ini penting kerana sejak kebelakangan ini, kebanyakan karya yang dihasilkan oleh tenaga akademik adalah dalam bahasa Melayu. Keadaan ini sungguh mendukacitakan kita semua. Tiada salahnya sesuatu karya tidak kira apa sekali bidangnya dihasilkan dalam bahasa Melayu. Hal ini juga dapat menyuburkan minat membaca terutama kepada bangsa Melayu khususnya yang dilihat kurang membaca karya bersifat ilmu jika dibandingkan buku-buku hiburan yang mungkin salah satu disebabkan kebanyakan karya mempunyai nilai ilmu yang tinggi dihasilkan dalam bahasa Inggeris. Kreativiti dan kebijaksanaan golongan cendekiawan mengungkapkan ilmu dan dalam bahasa Melayu jugalah yang akan menentukan kejayaan bangsa Malaysia pada masa akan datang. Golongan intelektual yang mahir dalam bahasa Inggeris dan tidak kreatif untuk berkomunikasi dalam bahasa Melayu tidak boleh disandarkan harapan terhadap mereka untuk membina tradisi intelektual dengan menghasilkan buku dalam bahasa Melayu. Golongan ini sering mendakwa dan memberi alasan tentang ketidakupayaan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Yang anehnya, pada masa yang sama golongan ini tidak pula produktif menghasilkan buku dalam bahasa Inggeris.Mereka gagal mengetegahkan fikiran dan sumbangan yang bererti terhadap masyarakat.
Setiap individu juga mesti sedar bahawa tiada negara yang maju
Sikap dan interpretasi terhadap bahasa Melayu perlu diubah. Ini bukan bermakna bahasa Inggeris harus ditolak ke tepi. Sewajarnya bahasa kedua itu perlu juga giat dipelajari, namun janganlah sehingga menjejaskan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Semua pihak perlu berganding bahu bagi memastikan terus bahasa Melayu menjadi wahana ilmu pengetahuan yang tinggi dan berwibawa.
KESIMPULAN
Kemampuan bahasa Melayu jelas terbukti. Sesungguhnya bahasa Melayu telah melalui pelbagai ujian yang memberi kekuatan kepada bahasa itu sendiri. Walaupun cabaran itu belum berakhir, ketahanan bahasa Melayu sebagai wahana khususnya dalam bidang ilmu tidaklah dapat dinafikan.Ratusan ribu graduan telah berjaya dihasilkan melalui penggunaan bahasa tersebut sebagai pengantar ilmu. Graduan-graduan ini membentuk golongan teknokrat dan profesional yang bertanggungjawab memimpin negara serta memajukan negara. Sebagai bangsa Malaysia, semua pihak perlu memainkan peranan dalam memastikan bahasa Melayu tidak lagi diselimuti kegagalan dalam menjalankan tugasnya sebagai bahasa rasmi dan kebangsaan. Sebagai lambang lambang kebangsaan dan lambang identiti nasional, maka rakyat pelbagai kaum perlu menyemai sikap bahasa yang positif dan menjunjung bahasa itu sesuai dengan kedudukan dan statusnya. Bahasa Melayu sewajibnya menjadi bahasa komunikasi yang lebih luas dan mutlak serta paling efektif bagi rakyat Malaysia. Sehubungan itu, seluruh rakyat perlu kembali mengangkat martabat bahasa Melayu setidak-tidaknya sebagai bahasa pengantar ilmu pengetahuan kerana perkara ini telah dijelaskan dengan sah dalam Perlembagaan negara.
dengan hanya menggunakan satu bahasa seperti bahasa Inggeris. Rakyat yang merdeka sebenarnya mereka yang dapat berfikir dan bertindak selaras dengan budayanya sendiri tanpa dipengaruhi oleh budaya yang lain. Hari ini kita lihat generasi muda kebanyakannya tidak mempunyai jati diri yang tinggi. Salah satu sebab mungkin kerana budaya pemikiran hari ini sudah tidak selari dengan cara berfikir dalam budaya kita. Budaya kita mempuyai nilai-nilai yang mulia dan baik dapat diungkapkan melalui budi dan bahasanya. Seterusnya bahasa pula mencerminkan bangsa. Sudah tiba masanya kita kembali berbangga dengan bahasa Melayu. Bahasa ini mesti dinobat sebagai bahasa tinggi bukan sahaja dari sudut keilmuan malahan kepada tamadun yang unggul.
BIBLIOGRAFI
Abdullah Hassan. (1987). 30 Tahun Perancangan Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Awang Sariyan. (2006). Warna dan Suasana Perancangan Bahasa Melayu di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Dewan Edisi-3. (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
Hassan Ahmad. (1996). Taraf Bahasa Melayu selepas 40 Tahun. Dlm. Manifesto Budaya Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa. Disusun oleh ASRAF. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Ismail Hussein. (1981). Sejarah Pertumbuhan Bahasa Kita. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Jeniri Amir. (2009). Bahasa Negara dan Bangsa. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka
Nik Safiah Karim. (1986). Bahasa Melayu Tinggi: Teori dan Penerapan.
Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Raja Muhtaruddin Raja Mohd. Dain. (1982). Pembinaan Bahasa Melayu Perancangan Bahasa di Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka:
Kuala Lumpur.
Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1972). Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.
Wan Hashim Wan Teh.(1996). Penggunaan bahasa Melayu di Institusi Pengajian Tinggi: Kemajuan dan Harapan.Dlm. Manifesto Budaya Pupus Bahasa Pupuslah Bangsa. Disusun oleh ASRAF.
Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.

Thursday, 28 June 2012

MEMPERKASA BAHASA MEMARTABATKAN BANGSA-Ahmad Salehin Shaari [diselenggarakan oleh Rozali Rajab]

Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk melihat peranan bahasa Melayu dan hubungannya dengan pembinaan sebuah negara bangsa. Persoalan pembinaan satu bangsa Malaysia merupakan persoalan paling penting yang terus menjadi agenda utama negara dalam sistem pendidikan dan penyatuan bangsa Malaysia. Halangan–halangan yang dihadapi oleh bahasa Melayu dan langkah-langkah pemerkasaannya dalam memartabatkan bangsa Malaysia menjadi bangsa yang bermaruah dan dihormati merupakan perkara utama yang dihuraikan dalam penulisan ini. Perbincangan mengenai konsep negara bangsa di Malaysia merupakan satu perkara baru, maka melalui kajian ini diharapkan akan dapat mewujudkan rasa penghayatan dan kesedaran kepada pembaca tentang betapa perlunya sebuah negara bangsa Malaysia diwujudkan. Penghayatan dan kesedaran daripada setiap individu terhadap bahasa Melayu merupakan asas yang paling penting untuk mewujudkan rasa kekitaan dan kesetiaan terhadap negara. Perbezaan agama, kepercayaan, ideologi dan budaya boleh menjadi penyebab kepada perpecahan dan perbalahan kaum, jika tidak ditangani dengan bijaksana dan berhemah. Jelas sekali, bahasa Melayu berfungsi dalam memperteguh perpaduan bangsa Malaysia.
PENDAHULUAN
Sebagai rakyat Malaysia, kita mempunyai sebab untuk terus kekal mempertahankan kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ekonomi, bahasa sastera, bahasa budaya, bahasa ilmu dan bahasa pendidikan, serta menyatupadukan rakyat berbilang kaum di negara ini. Bahasa Melayu sememangnya sudah terbukti sebagai bahasa supranasional. Sehubungan itu, takrif penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi amat jelas diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia, Perkara 152. Di Malaysia , masalah berkaitan pembinaan bangsa masih lagi menjadi isu besar dan memerlukan strategi dan tindakan pelaksanaannya yang lebih mapan, berterusan dan kemas kini agar usaha melahirkan sebuah bangsa Malaysia dapat direalisasikan bangsa di sini bermakna pembentukan sebuah bangsa Malaysia yang benar-benar bersatu, bersefahaman dan kukuh dengan semangat patriotiknya. Menurut Kamus Dewan (1994: 924), negara bangsa didefinisikan sebagai negara berdaulat yang didiami oleh satu bangsa. Pembinaan negara-bangsa pula adalah merupakan satu proses mewujudkan 
Kajian ini membincangkan kaedah-kaedah memperkasa bahasa Melayu yang semakin lesu dan tidak setaraf dengan fungsinya sebagai bahasa rasmi di sisi Perlembagaan negara dengan mengaitkan hubungan dan kesan pemerkasaan bahasa Melayu terhadap pembinaan sebuah negara bangsa .
Kajian ini diharapkan akan dapat mewujudkan rasa penghayatan dan kesedaran kepada pembaca terutamanya khalayak mahasiswa tentang betapa pentingnya peranan bahasa Melayu dalam mewujudkan rasa kekitaan dan kesetiaan warganya terhadap negara.
Dalam membuat kertas kerja ini, pengkaji telah mengkaji tajuk yang diberi dari sudut usaha-usaha memperkasa bahasa Melayu yang sewajarnya dilakukan oleh pihak berkuasa seperti Kementerian Pelajaran, Dewan Bahasa dan Pustaka, Pihak Berkuasa Tempatan, pihak swasta serta peranan yang perlu dimainkan oleh setiap rakyat dalam menuju visi dan misi ke arah memartabatkan bangsa.
Mengekalkan Bahasa dan Bangsa yang Merdeka
Bahasa Melayu diberi kedudukan istimewa dalam Perlembagaan Malaysia. Selain dijadikan bahasa kebangsaan Malaysia, bahasa Melayu juga diiktiraf sebagai bahasa rasmi utama dalam tempoh 10 tahun selepas merdeka. Pada masa yang sama, keutamaan bahasa Melayu juga ditetapkan sebagai syarat untuk menjadi warganegara Malaysia. Keistimewaan kedudukan bahasa Melayu bermula apabila rang Perlembagaan yang dipinda telah diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan pada 15 Ogos dan berkuat kuasa pada 27 Ogos 1957.
Jumlah penutur yang menuturkan bahasa Melayu harus sama dengan jumlah penduduk Malaysia. Hal ini demikian kerana penutur bahasa Melayu yang banyak dapat membuktikan bahawa bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi yang utama di Malaysia. Selain itu, jumlah penutur bahasa Melayu yang banyak dapat membuktikan tahap kecintaan bangsa Malaysia terhadap bahasa Melayu yang dijadikan bahasa kebangsaan.
semangat kenegaraan atau perasaan kekitaan dalam kalangan semua penduduk sesebuah negara. Memperkasa bahasa kebangsaan menjadi fokus utama dalam pembinaan dan pembentukan Negara Bangsa yang berasaskan acuan sendiri, di kala cabaran era globalisasi dan dunia tanpa sempadan pada hari ini.Ini kerana hari ini, globalisasi semakin hari semakin memperlihatkan kesan-kesan yang membimbangkan kepada keutuhan dan perpaduan masyarakat berbilang kaum di negara kita. Perpaduan kaum mudah terancam sekiranya rakyat di negara ini mengetepikan bahasa kebangsaan. Perbezaan agama, kepercayaan, ideologi dan budaya boleh menjadi penyebab kepada perpecahan dan perbalahan kaum, jika tidak ditangani dengan bijaksana dan berhemah. Jelas sekali, bahasa Melayu berfungsi memperteguh perpaduan bangsa Malaysia.
Justeru, dalam usaha menggalakkan penutur yang lebih banyak dalam menggunakan bahasa Melayu dalam konteks rasmi dan bukan rasmi, beberapa langkah perlu dilaksanakan. Antaranya, pertama, mengekalkan syarat keperluan bahasa Melayu kepujian pada peringkat SPM untuk memohon pekerjaan sebagai kakitangan perkhidmatan awam di Malaysia. Kakitangan sektor awam yang terlepas memiliki syarat ini pada peringkat sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia harus diwajibkan memperoleh kelayakan bahasa Melayu sebelum mereka disahkan dalam jawatan. Namun begitu, syarat keperluan bahasa yang lain seperti bahasa Inggeris diletakkan sebagai syarat kedua yang diutamakan. Syarat boleh bertutur dalam bahasa Melayu perlu perlu dilaksanakan dalam kalangan pekerja asing yang bekerja di Malaysia
Profesional yang Menguasai Bahasa Melayu
Pihak berkuasa perlu menetapkan syarat keperluan kepada golongan profesional untuk meningkatkan kemahiran penulisan profesional dalam bahasa Melayu. Golongan profesional, terutamanya mereka yang terlibat dalam bidang akademik, harus menguasai kemahiran penulisan profesional bagi tujuan menghasilkan buku ilmiah dalam bahasa Melayu, khususnya yang memuatkan hasil penyelidikan mereka untuk disebarluaskan kepada umum. Penetapan syarat ini perlu dilaksanakan supaya golongan profesional turut berasa cinta akan bahasa kebangsaan mereka, selain untuk tujuan kenaikan pangkat dan pengesahan jawatan. Selain itu, usaha ini dapat membantu meningkatkan jumlah pengguna bahasa Melayu di peringkat tinggi, khususnya dalam kalangan intelek. Pada masa yang sama, buku yang dihasilkan dengan berdasarkan pengkhususan dan kepakaran bidang masing-masing turut membantu meningkatkan jumlah buku bacaan dan rujukan di Malaysia.
Mewujudkan Laman Web dalam Bahasa Melayu
Pihak yang dipertanggungjawabkan harus menyegerakan kewujudan laman web bahasa Melayu pada peringkat negara yang merangkumi bidang sains dan sastera. Maklumat perlu disebarkan dalam dua bahasa, iaitu bahasa Melayu dengan memberikan fokus kepada pengguna di Malaysia dan di negara-negara di Asia khususnya, dan dalam bahasa Inggeris untuk pengguna pada peringkat dunia. Dengan menggunakan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi, penyebaran bahasa Melayu dapat dirancakkan ke seluruh dunia dengan kadar yang lebih cepat dan terkini.
Penggalakan Penerbitan berbahasa Melayu
Langkah seterusnya yang perlu diambil adalah dengan menggalakkan penerbitan bahasa Melayu dalam pelbagai bidang, terutamanya bidang sains, teknikal, dan sains sosial. Penerbitan buku dalam bahasa Melayu dalam bidang ini perlu digiatkan yang merangkumi buku dalam kategori penulisan kreatif dan bukan kreatif. Semua hasil penerbitan buku ini perlu disebarkan ke seluruh negara , iaitu di sekolah, kolej dan universiti, perpustakaan negeri, daerah dan perpustakaan bergerak, serta di kedai buku di bandar dan di luar bandar. Penyebaran buku yang menyeluruh dapat memasyarakatkan buku tersebut, di samping dapat meningkatkan tahap bacaan dalam kalangan rakyat Malaysia seluruhnya. Bagi memastikan rakyat Malaysia membaca buku-buku yang telah diterbitkan dalam bahasa Melayu, syarat keperluan perlu ditetapkan. Antaranya, untuk semua pegawai kerajaan, kerajaan perlu mewujudkan slot resensi buku dalam bahasa Melayu sesuai dengan tahap profesionalisme pegawai yang terlibat dalam penilaian tahap kecekapan (PTK) pada peringkat negara. Hal yang sama perlu juga dilaksanakan dalam kalangan pegawai sektor swasta. Bagi golongan pelajar, syarat keperluan ini perlu dimasukkan dalam ujian lisan Bahasa Melayu di sekolah, kolej dan universiti.
Kempen Bertutur dalam bahasa Melayu
Kempen menggalakkan penuturan bahasa Melayu pada semua peringkat tanpa mengabaikan bahasa Inggeris perlu dilaksanakan. Penutur dewasa yang masih kurang fasih berbahasa Melayu digalakkan mengambil kursus kecekapan bahasa Melayu mengikut keutamaan dan kesesuaiannya. Dengan bertambahnya bilangan penutur berbahasa Melayu, usaha memasyarakatkan bahasa Melayu pada peringkat negara, Asia dan dunia akan terlaksana, sekali gus membantu memantapkan kedudukan bahasa Melayu sebagai satu daripada bahasa yang kukuh dan perkasa di dunia. Namun begitu, sehingga kini Malaysia masih menghadapi masalah pembentukan jati diri rakyat Malaysia terhadap bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Masalah ini dikenal pasti berpunca daripada sikap individu atau kelompok masyarakat yang terbabit.
Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka
Pada peringkat kebangsaan, bagi memastikan bahasa Melayu berupaya menjadi bahasa ilmu dan bahasa penghantar dalam sistem pendidikan negara, Dewan Bahasa dan Pustaka telah mencipta tidak kurang daripada satu juta istilah dalam pelbagai bidang ilmu dan disebarluaskan kepada masyarakat pengguna. Antara usaha lain dalam konteks pembinaan bahasa yang telah diusahakan ialah penyusunan dan penerbitan kamus-kamus ekabahasa, dwibahasa dan kamus 
Pengembangan Korpus
Korpus bahasa yang dibina disebarluaskan untuk penggunaan masyarakat ke seluruh negara melalui penerbitan bahan yang berkenaan dan juga penghasilan buku dalam pelbagai peringkat dan genre dengan memanfaatkan ratusan ribu istilah yang digubal. Selain buku dalam pelbagai bidang ilmu, termasuk buku teks sekolah dan buku umum, Ensiklopedia Sejarah dan Kebudayaan Melayu serta Ensiklopedia Sains juga berjaya dihasilkan. Sehingga kini, DBP telah menerbitkan tidak kurang daripada 10,000 buku dalam pelbagai bidang ilmu dan peringkat sasaran.Usaha pengembangan bahasa digiatkan dengan menyediakan khidmat nasihat bahasa (KNB) kepada karyawan sektor awam, sektor swasta, serta masyarakat umum, menganjurkan kursus kemahiran berbahasa, melahirkan Munsyi Dewan, memantau dan menegur penggunaan bahasa dalam media massa dan di tempat awam , menterjemahkan dokumen rasmi ke dalam bahasa Melayu , menyebarkan pedoman dan risalah tentang penggunaan bahasa , dan memberikan anugerah serta pengiktirafan kepada institusi dan individu yang mengutamakan penggunaan bahasa kebangsaan yang baik dan betul. Penghebahan maklumat bahasa, sastera, dan penerbitan terus diperhebat dengan tertubuhnya Unit Radio pada Ogos 2004, dan terbitnya sisipan bulanan dalam akhbar Berita Harian.
Pengembangan Bahasa Melayu pada Peringkat Antarabangsa
Dengan tertubuhnya MABM (Majlis Antarabangsa Bahasa Melayu) pada 21 Ogos 2000, maka DBP yang ditubuhkan untuk memartabatkan bahasa Melayu berperanan untuk menyelaraskan kegiatan bahasa dan persuratan Melayu di peringkat antarabangsa yang mencakup kerja perancangan dan pelaksanaan kegiatan, penyelidik, pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing, dan penggalakan serta pengiktirafan. Melalui MABM, bilangan negara yang ingin menjalinkan kerjasama kebahasaan dengan DBP semakin bertambah, antaranya Thailand, Rusia, Korea, dan Australia dan China.
istilah, penyusunan dan penerbitan daftar ejaan rumi dan jawi, penyusunan dan penerbitan buku cakera padat tatabahasa pegangan dan rujukan, serta penyusunan dan penerbitan pelbagai bahan pedoman bahasa dalam bentuk risalah,buku kecil, dan sisipan akhbar. Sesungguhnya, pedoman dan bahan rujukan yang dihasilkan, terutamanya Kamus Dewan, Tatabahasa Dewan dan juga istilah dalam pelbagai bidang ilmu merupakan antara unsur penting yang membantu memantapkan serta menyeragamkan bahasa Melayu menjadi bahasa moden, bahasa yang terbukti berupaya mengungkapkan pelbagai bidang ilmu secara ekspresif dan dapat memartabatkan bangsa.
Penubuhan Jawatankuasa Induk Memperkasa Bahasa Kebangsaan (JKIMBK)
Bagi mengatasi kemelut di atas dan untuk memperkasa bahasa kebangsaan, sebuah jawatankuasa yang dinamai Jawatankuasa Induk Memperkasa Bahasa Kebangsaan (JKIMBK) ditubuhkan. Jawatankuasa ini dipengerusikan bersama oleh Menteri Pelajaran, Menteri Kebudayaan, Kesenian dan Warisan serta Menteri Penerangan. Jawatankuasa ini dianggotai oleh Timbalan Menteri Pelajaran, Timbalan Ketua Setiausaha ketiga-tiga kementerian, Pengerusi Lembaga Pengelola DBP, Ketua Pengarah DBP, Ketua Pengarah PNM, Ketua Pengarah ITNM, Ketua 1 GAPENA, Pengerusi Majlis Buku Kebangsaan dan pejuang serta aktivis bahasa. Mesyuarat pertama jawatankuasa ini berlangsung pada 2 Mac 2006 dan agenda utamanya ialah merancang dan melaksana langkah-langkah memperkasa bahasa Melayu.
Memartabatkan Bangsa
Bahasa juga amat rapat dengan pemikiran dan hati budi sesebuah masyarakat. Masyarakat yang maju dari segi peradabannya iaitu yang mempunyai sistem politik, pemerintahan, ekonomi, pentadbiran, perundangan, pertahanan, pendidikan, ilmu , sains , teknologi, dan komunikasi yang canggih, mempunyai sistem bahasa dan persuratan yang Tinggi dan canggih juga.
Bahasa merupakan wadah dan wahana peradaban, dan peradaban dicorakkan dan diwarnai oleh sistem bahasa dan persuratannya. Suasana dan keadaan alam pemikiran dan ilmu pengetahuan sesebuah masyarakat sangat rapat kaitannya dengan keadaan bahasanya. Oleh yang demikian penggunaan bahasa tempatan sendiri sebagai wadah dan wahana ilmu pengetahuan, sains, teknologi, pendidikan, persuratan dan pentadbiran negara dapat mengolah, membentuk dan mewarnakan seluruh pencapaian, kemajuan dan ketinggian peradabannya dalam acuan budaya tempatan sendiri. Ini akan membina kekuatan dalaman dan dan keyakinan diri yang mampu memupuk pula jati diri, maruah dan rasa kebanggaan kepada elemen budaya dan masyarakat kita sendiri. Inilah bibit-bibit yang akan dapat membina semangat kekitaan atau esprit de corps dan patriotisme dalam kalangan rakyat jelata yang boleh menuju ke arah pembentukan keutuhan masyarakat dan budayanya, demi pembangunan ke arah negara maju. Inilah peranan yang mesti dan boleh dimainkan oleh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi, bahasa ilmu, sains, teknologi dan bahasa penyatuan rakyat dan negara Malaysia. Masyarakat dan warga negara Malaysia yang berbilang kaum, kumpulan etnik, budaya, agama dan bahasa tidak mungkin dapat membentuk satu kebudayaan kebangsaan Malaysia yang homogen, seperti yang diharapkan oleh negara.Sesungguhnya Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang dirancang telah gagal kerana golongan bukan Melayu telah menolaknya sejak
Sistem Pendidikan Negara
Dunia tanpa sempadan memberikan laluan kepada pengaliran maklumat yang melimpah-limpah kepada semua bangsa di dunia ini, terutamanya dalam bidang sains dan teknologi. Namun sebahagian besar ilmu ini disebarkan dengan menggunakan bahasa Inggeris. Ilmu sains, teknologi maklumat dan komunikasi dilihat begitu penting sekali demi kelangsungan tamadun bangsa sehinggakan bahasa Inggeris diberikan keutamaan di kebanyakan negara di dunia, termasuk Malaysia. Jika sebelum 2003, mata pelajaran sains dan matematik diajarkan kepada pelajar sekolah rendah, menengah dan peringkat universiti dalam bahasa kebangsaan, namun tuntutan globalisasi telah mengubah keadaan ini. Sejak 2003, mata pelajaran sains dan matematik diajarkan dalam bahasa Inggeris. Namun, setelah 9 tahun dilaksanakan dan 5 bilion ringgit dibelanjakan ternyata gagasan PPSMI menemui kegagalan. Keprihatinan kerajaan setelah didesak oleh kebangkitan suara rakyat, maka mulai 2012 dasar ini telah ditamatkan demi memartabatkan bahasa Melayu sejajar dengan peranannya dalam memartabatkan bangsa.
KESIMPULAN
Era globalisasi yang meletakkan keutamaan dalam penggunaan bahasa Inggeris telah memberikan kesan secara tidak langsung terhadap mutu dan tahap penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Namun, inisiatif kerajaan yang melibatkan tiga kementerian dan tiga menteri kanan untuk menubuhkan Jawatankuasa Memperkasa Bahasa Kebangsaan merupakan satu 
Rakyat negara ini sewajarnya berasa bangga menggunakan bahasa Melayu. Mereka tidak harus ragu-ragu untuk berkomunikasi dalam bahasa kebangsaan sama ada secara lisan ataupun bertulis. Amalan ini secara tidak langsung menjadi lambang kecintaan dan kebanggaan seseorang terhadap bahasa Melayu. Dari aspek yang lain pula, nilai yang diamalkan itu selaras dengan matlamat untuk memartabatkan bahasa Melayu seperti yang diuar-uarkan kini. Semoga segala janji untuk "memartabatkan bahasa Melayu" tidak akan dianggap sebagai sandiwara oleh pihak yang berkepentingan. Kesedaran tentang kepentingan mendaulatkan bahasa Melayu perlu ditingkatkan. Peranan ini mudah dilaksanakan sekiranya dimulakan oleh pihak berkuasa. Selain itu, sebarang usaha merosakkan bahasa Melayu hendaklah ditangani secara berterusan. Kebijaksanaan kita menangani permasalahan ini bakal menggagalkan usaha pihak tertentu yang suka mengambil kesempatan. Tegasnya, tiada gunanya kita menyanyikan lagu "Cintailah Bahasa Kita" dengan suara yang merdu sekiranya seni katanya tidak pun kita fahami. Usahlah kita mempersendakan slogan "Cintailah Bahasa Kita" kerana tindakan itu bakal merugikan diri sendiri. Sesungguhnya, maju bangsa majulah bahasa.
BIBLIOGRAFI
Asmah Hj. Omar. (2005). Alam dan Penyebaran Bahasa Melayu.
Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Awang Sariyan. (2010, Februari). Bahasa Berbudaya: Apakah Ertinya? Dewan Bahasa
Fauzilahyatun Mustafa. (Februari 2010). Bahasa Melayu Bahasa Kebangsaan Kita. Pelita Bahasa.
Dewan Bahasa dan Pustaka.( 1987) Pertemuan Dunia Melayu ’82 :
Kuala Lumpur .
Hilmy Bakar Al Mascaty . (1995) Generasi Penyelamat Ummah.
Kuala Lumpur: Berita Publishing.
permulaan dasar itu diolah. Majlis Penasihat Kebudayaan Kebangsaan yang diwujudkan pada tahun 1996 telah membugarkan kembali konsep kebudayaan berpandukan Wawasan 2020. Kalau ditinjau di seluruh negara maju di dunia baik di Timur mahupun di Barat, asas saluran, medium dan perantara bahasa bagi penyampaian, pemupukan, pengungkapan, pengucapan dengan menggunakan bahasa peribumi mereka sendiri. Untuk menyampaikan idea, mengeratkan integrasi dan saling persefahaman antara wilayah dan kaum, membudayakan sains dan teknologi kepada rakyat jelata supaya menjadi masyarakat yang saintifik dan progresif, menyampaikan dan memupuk nilai akhlak, etika dan budi bahasa yang santun supaya masyarakat kaya dengan nilai murni dan sifat penyayang, dan membangunkan ekonomi serta modal insan yang menyeluruh di segenap lapisan masyarakat maka jalan terbaik ialah menyampaikan dalam bahasa kebangsaan sendiri. Dua perkara yang akan diteliti daripada ciri dan matlamat negara bangsa maju yang hendak dicapai oleh Wawasan 2020 ialah pembangunan berdasarkan ciri-ciri masyarakat bukan berdasarkan ciri-ciri bangsa atau kaum tertentu.petanda baik bahawa kemelut bahasa Melayu yang kita hadapi sekarang akan dapat dileraikan. Peleraian ini tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh DBP sendirian, walaupun dengan kuasa penguatkuasaan yang bakal diberikan kerana isu bahasa merupakan isu negara dan melibatkan banyak kementerian yang perlu berganding bahu bersinergi untuk mewujudkan mekanisme kerja secara bersama. Selain Kementerian Pelajaran, kementerian dan jabatan lain yang terlibat ialah Kementerian Perumahan Kerajaan dan Tempatan, Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi, Kementerian Penerangan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Kementerian Kewangan, Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Peguam Negara.
Jeniri Amir. (2008, Ogos). Bahasa Kebangsaan Lambang Jati Diri bangsa. Pelita Bahasa.
Kassim Ahmad. (1994, Mac). Masa Depan Bangsa Melayu.
Dewan Masyarakat .
Siti Shamsiah bt Mohd Supi. (2005). Budi Bahasa Cermin Peradaban Bangsa.
http://www.dbp.gov.my
http://www.kpm.gov.my/

Wednesday, 27 June 2012

USAHA PENTERJEMAHAN MEMARTABATKAN BAHASA MELAYU-Ahmad Nawawi Mokhtar[diselenggarakan oleh Rozali Rajab]

Abstrak
Penterjemahan merupakan aktiviti mentafsir makna sesuatu teks dan menerbitkannya semula dalam bahasa yang lain. Tujuan penterjemahan adalah untuk menghasilkan satu karya terjemahan yang membawa makna yang sama dengan sesuatu karya bahasa asing. Penterjemahan merupakan satu aktiviti yang penting untuk menyebarkan ilmu pengetahuan kerana membolehkan masyarakat menikmati ilmu pengetahuan daripada budaya asing. Oleh itu, penterjemahan demi penterjemahan telah dilakukan terhadap karya-karya agung di seluruh dunia bagi memastikan tujuan yang berkaitan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan terhadap budaya asing terus berlaku. Usaha-usaha penterjemahan telah memberi peluang kepada masyarakat untuk memahami bidang-bidang ilmu pengetahuan sama ada dalam aspek sosial, ekonomi dan juga politik. Kertas kerja ini mendedahkan sejarah awal usaha penterjemahan dalam memartabatkan bahasa Melayu dan peranan terjemahan dalam proses perkembangan tamadun. Diterangkan juga konsep pinjam terjemah serta beberapa contoh kaedah penterjemahan dan diakhiri dengan peranan program terjemahan automatik.
PENDAHULUAN
Tamadun manusia dibina atas penterjemahan karya. Teks Hindu dalam bahasa Sanskrit diterjemahkan ke bahasa Jawa dan Khmer pada zaman silam, umpamanya. Maka bukan saja agama Hindu berkembang di Nusantara, tetapi yang lebih penting lagi ialah tamadun itu sendiri.
Nusantara, termasuk orang Melayu dan rumpunnya, dari Champa di Semenanjung Asia Tenggara hingga ke Sumatera dan Jawa menyaksikan penyerlahan tamadun tersebut. Bukan saja teks tulisan diterjemahkan, tetapi juga seni rupa dan pandangan dunia. Maka Angkor Wat di Kemboja, dan patung-patung Hindu di Jawa tidak serupa dengan yang ada di India. Budaya Hindu di India telah diterjemahkan ke Nusantara dan lahir secara berbeza. Maka tidak hairan jugalah Hindu di Bali berbeza dengan apa yang ada di India.
Terjemahan terus menjadi proses perkembangan tamadun apabila Islam muncul di Asia. Terjemahan yang banyak dilakukan ke atas karya-karya bahasa Arab; bukan saja ke bahasa Parsi tetapi juga Hindi, Tamil dan Malayalam di India. Seterusnya teks-teks Arab juga diterjemahkan ke bahasa Melayu apabila Islam sampai di Nusantara.
Terjemahan merupakan aktiviti kunci dalam membina tamadun
Ketika tamadun Islam baru muncul, karya-karya bahasa Yunani aktif diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Apabila datang zaman Renaissance di Itali, teks-teks Arab pula diterjemahkan ke bahasa Latin, termasuklah karya-karya yang asalnya datang daripada bahasa Yunani. Terjemahan atas terjemahan terus berlaku, dan ia bukan saja membawa kepada penterjemahan dari segi bahasa, tetapi juga pemikiran serta tamadun itu sendiri.
Ketika negara ini baru mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, telah diputuskan bahawa dalam masa sepuluh tahun, Tanah Melayu yang kemudian menjadi Malaysia akan menggunakan bahasa kebangsaannya sendiri sebagai asas tamadun bangsa. Setelah sampai tahun 1967, disaksikan tidak ada banyak perubahan walaupun Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) yang bertanggungjawab memajukan bahasa sudah bertahun-tahun menjalankan aktivitinya.
Keresahan orang Melayu terhadap kedudukannya menimbulkan kesan politik besar dalam pilihan raya umum tahun 1969. Selepas daripada itu, melalui Dasar Pelajaran Kebangsaan, yang diperkukuhkan dengan Dasar Ekonomi Baru (DEB), bahasa Melayu diperkasa, malah dianggap sebagai salah satu alat perpaduan dan integrasi negara.
Komitmen negara dan rakyat terhadap bahasa Melayu sepanjang dekad 70-an adalah jelas, Banyak buku-buku bahasa Inggeris diterjemahkan dan keupayaan bahasa kebangsaan untuk mengungkapkan ilmu sains dan teknologi tidak diragukan. Universiti Kebangsaan (UKM), Universiti Pertanian Malaysia (UPM) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM) berada di medan hadapan dalam menjadikan bahasa Melayu, bahasa tamadun di negara ini.
Bukan saja DBP aktif membuat kerja-kerja penterjemahan, hingga melahirkan satu industri tersendiri di Malaysia berkaitan dengannya; syarikat-syarikat kecil dalam penterjemahan dan penerbitan juga muncul dengan aktiviti ini. Sementara itu muncul pula Persatuan Penterjemah Malaysia (PPM) sebagai badan yang berusaha keras membentuk profesionalisme penterjemahan. Kemuncak daripada itu ialah penubuhan Institut Terjemahan Negara Malaysia (ITNM).
Sumbangan Penterjemahan Dalam Pembudayaan Ilmu
Usaha-usaha penterjemahan yang berlaku dalam tamadun telah membawa banyak manfaat dalam usaha pemindahan ilmu dari sebuah tamadun ke sebuah tamadun lain. Aktiviti ini dikatakan telah berlangsung dalam keadaan harmoni dan telah memberikan impak yang besar ke atas perkembangan tamadun. Sumbangan dan peranan yang dimainkan oleh penterjemahan dalam proses
Melalui aktiviti penterjemahan, budaya, pemikiran dan ketinggian nilai hidup Melayu dapat diperkenalkan dan disebarluaskan di peringkat antarabangsa. Ini dapat dilihat apabila naskhah-naskhah dalam tamadun Melayu seperti Sejarah Melayu, Hikayat Raja Pasai dan Hikayat Merong Mahawangsa telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa sebagai bukti bahawa penterjemahan juga berlaku dan memberi kesan ke atas perkembangan tamadun Melayu. Ini kerana naskhah-naskhah tersebut menceritakan tentang perkembangan tamadun Melayu dan melalui penterjemahannya ke bahasa asing membolehkan masyarakat antarabangsa mengetahui tentang tamadun Melayu.
Karya-karya sastera yang diterjemahkan adalah duta-duta yang akan mempermudah bangsa lain mengenali dan memahami budaya kita secara diakronik dan sinkronik, kemudian secara komparatif pula dengan budaya mereka. Pemasyarakatan dan istilah globalisasi mewujudkan integrasi, menghindari polarisasi mahupun isolasi. Ketika keunggulan itu terjadi, sikap kerjasama dalam konsep saling memahami budaya, pada segala bidang dan urusan segala ‘ilmu’ tentang pride dan prejudice sesuatu masyarakat adalah pendekatan paling baik dan paling efektif untuk proses kerjasama global (Sahlan Mohd. Saman, (2001 : 91).
Penterjemahan mempunyai peranan yang amat signifikan sebagai medium untuk memperkasakan bangsa dan mempertingkatkan tamadun. Dalam sejarah perkembangan tamadun Islam, sejarah mengarang buku digalakkan dan begitu juga dengan kegiatan terjemahan. Misalnya pada peringkat awal perkembangan Islam, buku karangan orang Farsi dalam bahasa Arab, Tarikh al-Tabari dan Tafsir al-Tabari diterjemahkan ke bahasa Farsi.. Gerakan menterjemah ini terus dilakukan hinggalah zaman sekarang. Seperti tamadun bangsa lain, tamadun Islam turut menekankan kegiatan mengarang buku yang terbahagi kepada dua jenis karya: sastera (kreatif) dan bukan sastera (Muhammad Bukhori Lubis, 2005 : 431).
Berdasarkan kepada pandangan-pandangan sarjana tersebut, jelaslah banyak sumbangan dan manfaat yang diperoleh apabila karya-karya agung, tidak kiralah sama ada ia merupakan karya sastera mahupun ilmiah telah memainkan peranan yang besar untuk kita saling memahami bangsa lain dengan budaya mereka yang tersendiri. Selain itu, melalui penterjemahan karya-karya juga dapat menyebarkan budaya kita sendiri dan kita juga mahu bangsa lain memahami pemikiran dan budaya kita demi keharmonian sejagat.
moden. Karya-karya bahasa Inggeris diterjemahkan ke pelbagai bahasa dunia, termasuklah ke bahasa Melayu, baik versi bahasa Indonesia, mahupun Malaysia. Mana-mana bahasa dominan dalam zaman tertentu akan menjadi sasaran kepada usaha terjemahan ini. kemajuan dan perkembangan tamadun amat besar dan sebagai bukti, naskhah-naskhah yang lahir daripada tamadun Melayu telah diterjemahkan ke dalam pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, Jerman, Belanda, Jepun, Perancis, Tamil dan Cina. Terjemahan ke bahasa Inggeris telah diusahakan oleh John Leyden, ke bahasa Jerman oleh Paul Bruch, ke bahasa Perancis oleh A. Mersier, ke Bahasa Tamil oleh Rama Subbiah dan Ke bahasa Cina oleh Hsu Yun Tsiao (Muhammad Yusoff Hashim, 1992:124).
Penubuhan Badan Penterjemah
O.T Dussek yang pernah menjawat jawatan guru besar di Maktab Melaka semenjak tahun 1914 dan kemudiannya menjadi Pengetua pertama Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjong Malim mendakwa, tidak ada buku-buku sekolah dan siri-siri bacaan tambahan di sekolah-sekolah Melayu (Abdullah Sanusi, 1966:7). Tidak ada buku dalam bahasa Melayu bagi mengajar mata pelajaran Geografi (Ilmu Alam) dan Matematik (Ilmu Kira-kira). Bagi mata pelajaran lain diajar menggunakan buku-buku dalam bahasa Inggeris. Hanya Hikayat Abdullah yang digunakan untuk tahun pertama dan Sejarah Melayu untuk tahun kedua digunakan oleh guru-guru di maktab (Abdullah Sanusi, ibid).
Meskipun terdapat beberapa buah buku dalam bahasa Melayu digunakan seperti Pelita Mengarang yang ditulis oleh Muhammad Hashim bin Haji Taib dan buku Cara-Cara Mengeja Nama-Nama Melayu karangan Ibrahim bin Datuk Muda Linggi dan beberapa buah buku yang dibawa oleh Dusseks dari Jawa berkenaan dengan Ilmu Tumbuh-Tumbuhan, namun, jumlahnya masih jauh daripada mencukupi.
Dusseks mula merancang untuk menubuhkan satu badan penterjemahan yang akan memainkan peranan menterjemah buku-buku dalam bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu. Bagi melaksanakan cita-citanya ini Dusseks telah mendapatkan khidmat seorang penterjemah iaitu Zainal Abidin bin Ahmad yang lebih dikenali dengan nama Za’ba. Pada tahun 1924 Za’ba mula bertugas di SITC bagi membantu usaha Dusseks dalam kerja-kerja penterjemahan di sebuah pejabat yang pada awalnya hanya dikenali sebagai Pejabat Penterjemahan. Pejabat ini dijangka akan dapat menterjemahkan dokumen-dokumen penting kerajaan dan juga menyediakan buku-buku bagi kegunaan sekolah-sekolah Melayu di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat (Abu Bakar Nordin, et al, 2000: 65).
Tanggungjawab pengurusan Pejabat Penterjemahan terletak di tangan O.T Dusseks dan Za’ba. Namun begitu, Za’ba seorang sahaja yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam urusan pengendalian kerja-kerja harian pejabat ini. Beliau telah diberikan sebuah bilik pejabat dan seorang kerani untuk membantu kerja-kerjanya (Abu Bakar Nordin, et al, 2000: 65-66).
Rancangan Dusseks untuk menubuhkan Pejabat Penterjemahan tidak segera diusulkan kepada kerajaan, kerana cadangan itu tidak mendapat sokongan pada awalnya. Justeru, Dusseks memperincikan perbelanjaan bagi membiayai maktab dengan memasukkan perbelanjaan Pejabat Penterjemahan dan penterjemah. Oleh kerana, perbelanjaan bagi Pejabat Penterjemahan dan penterjemah tidak ditolak oleh kerajaan, maka dengan sendirinya cadangan Dusseks menubuhkan Pejabat Penterjemah diterima oleh kerajaan.
Pada 1925, R.O Winstedt, Pengarah Pelajaran Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dan Negeri-Negeri Selat mengarahkan supaya Pejabat Penterjemah
Pejabat Karang Mengarang
Penubuhan Pejabat Karang Mengarang bertitik tolak daripada masalah kekurangan buku-buku di sekolah-sekolah Melayu. Pertumbuhan dan pembukaan sekolah-sekolah Melayu kian meningkat dari setahun ke setahun setelah usaha awal yang dirintis oleh Mr. Allan Skinner di Singapura dan Melaka Berjaya. Dalam tahun 1898 sahaja jumlah sekolah di Negeri-Negeri Bersekutu ialah 131 buah, iaitu 81 buah di Perak, 28 buah di Selangor, 19 buah di Negeri Sembilan dan tiga buah di Pahang (Abdullah Sanusi bin Ahmad,1966: 3). Peningkatan jumlah sekolah menuntut keperluan yang lebih banyak dari segi tenaga pengajar dan penggunaan bahan bacaan.
Kekurangan guru di sekolah-sekolah Melayu telah diatasi dengan langkah kerajaan membina sebuah maktab latihan guru di Singapura pada tahun 1878, Maktab Taiping pada tahun 1898 (kemudiannya ditutup pada penghujung tahun1898), Kolej Melaka pada tahun 1898, di Matang pada tahun 1913 dan Sultan Idris Training College (SITC) pada tahun 1922. Dengan pembukaan SITC, Maktab Melaka dan Matang dibubarkan pada bulan Oktober 1922 (Abdullah Sanusi, 1966: 6). Penubuhan maktab-maktab latihan guru telah dapat mengatasi kekurangan guru-guru yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah Melayu. Namun begitu, kekurangan bahan bacaan, khususnya buku-buku yang boleh digunakan di sekolah-sekolah Melayu menjadi satu masalah yang meruncing.
Sebelum penubuhan Pejabat Karang Mengarang, sekolah-sekolah Melayu menggunakan buku-buku yang diusahakan oleh Syed Mahmud bin Syed Abdul Kadir dan R.J Wilkinson. Selain daripada Syed Mahmud terdapat beberapa tokoh lain yang juga turut mengusahakan buku-buku untuk kegunaan sekolah-sekolah Melayu seperti Muhamad Ibrahim Munshi dan R.O Winstedt. Sumbangan Daeng Abdul Hamid dan Ibrahim bin Datuk Muda tidak boleh dilupakan yang membantu R.O Winstedt dalam kerja-kerja terjemahan.
Penerbitan bahan-bahan bacaan yang diusahakan oleh orang perseorangan kian bertambah terutama bahan-bahan bacaan dalam bentuk hikayat dan syair yang diterjemahkan daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Pada awal tahun-tahun 1900-an perkembangan era persuratkhabaran yang turut menyumbang peningkatan tahap bacaan dalam kalangan masyarakat Melayu, khususnya murid-murid sekolah, guru-guru pelatih dan masyarakat umum. Antara akhbar yang muncul pada waktu itu ialah Shamsul-Kamar, Nuyumul-fajar atau Odaran Bintang Timur, Seri Perak dan lain-lain, walau bagaimanapun usia akhbar ini tidak panjang (Abdullah Sanusi, 1966: 15). Turut terbit beberapa
Penterjemah dan Latihan Penterjemahan
Kerja-kerja penterjemahan yang dilakukan di Pejabat Karang Mengarang diselia oleh sebuah badan penyunting umum dikenali Board of General Editors yang dianggotai Pengarah Pelajaran, Pengetua Maktab dan Ketua Penterjemah. Manakala penterjemah-penterjemah pula terdiri daripada lulusan peperiksaan Senior Cambridge dan mereka yang mempunyai minat mendalam dalam bidang tersebut.
Secara umum, penterjemah di Pejabat Karang Mengarang dapat dibahagikan kepada tiga jenis, iaitu Penterjemah Kanan (Ketua Penterjemah), penterjemah, penterjemah pelatih dan penulis Melayu. Za’ba merupakan Ketua Penterjemah. Dua orang pelatih penterjemah terawal yang dilatih oleh Za’ba pada waktu itu ialah Yazid bin Ahmad dan Abdul Kuddus Muhammad. Dua orang pelatih ini merupakan pelatih baru yang diambil bertugas di Pejabat Karang Mengarang.
Penterjemah baru yang bekerja di Pejabat Karang Mengarang dilatih oleh Za’ba. Mereka digelar sebagai penterjemah pelatih. Sewaktu dalam latihan, penterjemah pelatih dibayar 20 ringgit sebulan, manakala keperluan makan minumnya ditanggung. Latihan yang disediakan mengambil masa selama dua tahun. Pelatih diwajibkan lulus peperiksaan yang berkait dengan terjemah-menterjemah, pembaca pruf dan kerja-kerja taip-menaip dalam tulisan rumi dan jawi.
Menurut Abdullah Sanusi (1960), pada tahun 1926, penterjemah di Pejabat Karang Mengarang berjumlah hanya tiga orang, iaitu Za’ba sebagai Ketua penterjemah, Yazid Ahmad dan Abdul Kuddus Muhammad sebagai penterjemah pelatih. Peranan dan tugas Pejabat Karang Mengarang yang kian meningkat telah mendorong R.O Winstedt merancang untuk membesarkan lagi bidang kerja di Pejabat Karang Mengarang, namun atas pandangan Dusseks yang menyatakan masalah kesukaran bagi mendapat penterjemah Melayu yang cekap, maka cadangan itu tidak diteruskan. Meskipun begitu, kerja-kerja penterjemahan di Pejabat Karang Mengarang terus berjalan dengan lancar di bawah kendalian Za’ba.
Tokoh Penterjemah Di Pejabat Karang Mengarang:
Zainal Abidin Ahmad (Za’ba)
Tokoh ini lebih dikenali dengan nama Za’ba, lahir pada 16 September 1895 di Kampung Bukit Kerdas, Batu Kikir, Negeri Sembilan. Beliau memulakan kerjayanya dalam perkhidmatan kerajaan pada tahun 1916 dengan tugas sebagai
Di SITC nama Za’ba menjadi semakin terkenal kerana penglibatan langsungnya dalam membangun dan mengasaskan Pejabat Karang Mengarang dengan jawatan sebagai Ketua Pengarang dan Penterjemah Kanan. Pada tahun 1929, Za’ba ditugaskan juga mengetuai Bahagian Pelajaran Bahasa Melayu SITC. Meskipun O.T Dusseks memainkan peranan penting dalam penubuhan Pejabat Karang Mengarang, namun pada dasarnya tugas-tugas penterjemahan, penyuntingan dan pengendalian Pejabat Karang Mengarang dilaksanakan Za’ba sepenuhnya. Beliau diberi sebuah bilik pejabat bagi tujuan tersebut dan dibantu oleh seorang kerani. Selain daripada melakukan kerja-kerja penterjemahan dokumen-dokumen penting kerajaan dan lain-lain karya, Za’ba menterjemah cerita-cerita rekaan dari Barat. Antara cerita terjemahan yang pernah diusahakan oleh Za’ba ialah:
Cherita-Cherita Duka Shakespeare (terjemahan dari cerita Lamb’s • Tales).
Cherita-Cherita Shakespeare (cerita komedi dari cerita Lamb’s • Tales).
Cherita-Cherita Shakespeare (cerita mata-mata dari cerita Lamb’s • Tales).
Pelayaran Guliver (dari cerita Gulivers Travels).•
Za’ba juga giat dalam penghasilan buku-buku untuk sekolah-sekolah rendah Melayu dan kegunaan guru-guru pelatih. Antara karya beliau yang penting ialah Rahsia Ejaan Jawi (1929), Pelita Mengarang, Ilmu Mengarang Melayu (1934), Daftar Ejaan Melayu: Jawi-Rumi (1938) dan tiga jilid dalam siri Pelita Bahasa Melayu (1940, 1946 dan 1949).
Yazid bin Ahmad
Yazid Ahmad dilahirkan di Kampung Linggi, Negeri Sembilan pada 12 Ogos 1908. Setelah tamat darjah sembilan, beliau mula bekerja sebagai penterjemah pelatih di Pejabat Karang Mengarang SITC pada I Mei 1926. Beliau merupakan penterjemah pelatih terawal yang dipilih menjalankan tugas-tugas sokongan terjemahan di bawah kelolaan Za’ba. Selain menterjemah, Yazid juga menjalankan tugas mengajar bahasa Melayu kelas-kelas tertentu di SITC. Yazid sebenarnya ialah seorang kapten dan pegawai pemerintah kompeni pasukan Berikat SITC atau dikenali dengan nama The Sultan Idris Training College Company of the Federated Malay States Volunteer Force (SITC FMSVF) bagi menentang pihak Jepun. Antara buku terjemahan Yazid ialah:
Abdul Kuddus bin Muhammad
Abdul Kuddus juga merupakan penterjemah pelatih terawal yang dipilih menjalankan tugas-tugas sokongan terjemahan di bawah kelolaan Za’ba. Sebagaimana Yazid, Abdul Kuddus juga menjalankan tugas mengajar selain daripada menterjemah dan menyunting. Beliau pernah mengajar Geometri dan Ilmu Alam di kelas-kelas tertentu di SITC. Selain daripada tugas menterjemah dan menyunting, Abdul Kuddus bertanggung jawab menubuhkan pasukan pengakap SITC pada 1929. Beliau berkhidmat sebagi penterjemah di Pejabat Karang Mengarang SITC selama 17 tahun. Selepas itu, beliau berkhidmat pula di Pejabat Pesuruhjaya British di Kuala Lumpur. Antara buku yang pernah diterjemahkan oleh Abdul Kuddus ialah:
Pulau Emas (diterjemahkan dari buku Treasure Island).•
Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari Part I (terjemahan dari buku • Round The world in 80 Days karya Jules Vernes Part I)
Mengelilingi Dunia Dalam 80 Hari Part II (terjemahan dari buku • Round The World in 80 Days karya Jules Vernes Part II).
Hikayat Taman Ajaib (pilihan cerita-cerita dongeng Eropah).•
Chendera Lela (terjemahan dari cerita Cinderella).•
Cherita Aladin dengan Lampu Ajaib (dari cerita Aladin and the • Wonderful Lamp).
Cherita dari Tanah Arab•
Selain Za’ba, Yazid dan Abdul Kuddus terdapat beberapa orang tokoh penterjemah lagi yang turut memainkan peranan penting sebagai penterjemah di Pejabat Karang Mengarang SITC. Mereka ialah A.Rahman Yusop, Haji Ahmad Murad Nasarudin, Othman Sulaiman, Hashim Amir Hamzah, Yub Rawan, Said Haji Hassan, Abdul Aziz dan Abdullah Ali.
Penulis Melayu
Penulis Melayu terdiri daripada pelajar-pelajar lulusan latihan tiga tahun SITC. Mereka bertugas menyalin karya-karya dalam tulisan jawi kepada rumi, menyediakan naskhah-naskhah untuk dicap, membaca pruf (proof reading), dan menjalani latihan menterjemah. Antara penulis Melayu yang terlibat ialah Buyong Adil, Abdullah Sidek, Mansor Sanusi, Jaldin Sanusi Ahmad Abdullah, Raha Mohd. Nordin al-Haj, Embong dan Mahmud Ahmad.
Hasil gabungan tenaga penterjemah yang diketuai Za’ba inilah, maka 
Kesan Penubuhan Badan Penterjemah
Penubuhan Badan Penterjemah di Pejabat Karang Mengarang telah meninggalkan kesan besar kepada perkembangan pendidikan di sekolah-sekolah Melayu dan maktab-maktab perguruan. Penterjemahan telah menyebabkan kegiatan penerbitan buku-buku di Pejabat Karang Mengarang berkembang dan dapat menampung masalah kekurangan buku-buku teks dan buku-buku bacaan berbahasa Melayu untuk sekolah-sekolah Melayu di Negeri-Negeri Selat dan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu dalam tahun-tahun penghujung 1920-an hingga tahun-tahun 1960-an. Pada tahun 1924 – 1936 sejumlah sepuluh buah buku bacaan untuk Darjah 1 hingga 5 telah diterbitkan. Sehingga tahun 1936 jumlah buku teks sekolah yang digunakan ialah 32 buah yang kebanyakannya terdiri daripada buku teks, buku Latihan Bahasa, Sejarah, Ilmu Hisab, Geometri, Ilmu Alam dan Latihan Tubuh (Abu Bakar Nordin et al. 2000: 80-81).
Kegiatan penterjemahan di Pejabat Karang Mengarang telah merintis jalan kepada perkembangan ilmu menerusi buku-buku yang diterjemahkan dan digunakan oleh murid-murid Melayu di sekolah-sekolah. Menurut Abdullah Sanusi (1960), buku-buku yang dikeluarkan oleh Pejabat Karang Mengarang layak digunakan di sekolah-sekolah menengah dan sekolah tinggi.
Konsep Pinjam Terjemah
Dalam Peminjaman Kata dihuraikan bagaimana leksikon bahasa Melayu diperluas melalui peminjaman daripada berbagai-bagai sumber dari dalam dan luar alam Melayu. Peminjaman itu berlaku pada berbagai-bagai peringkat dari fonem melalui imbuhan hinggalah kepada kata penuh. Berkaitan dengan peminjaman itu, ada proses yang juga memperluas leksikon bahasa Melayu, dan proses ini menggabungkan peminjaman dan juga penterjemahan.
Pinjam terjemah (loan translation) berlaku apabila ada istilah asing yang tidak ada padanannya dalam bahasa Melayu. Pada masa yang sama, pengambilan terus istilah itu dengan hanya penyesuaian pada bunyinya sahaja tidak dianggap sebagai kaedah yang baik. Dengan itu bahasa Melayu mengambil
Kaedah ini betul-betul menterjemahkan atau memindahkan (shift) konsep ke dalam bahasa Melayu seluruhnya. Sebagai contoh, kata prepaid yang istilah Melayunya prabayar secara meluas digunakan oleh syarikat perniagaan dan media tidak melalui proses pinjam terjemah, tetapi hanya proses pemadanan dengan mengacukkan unsur-unsur itu sahaja. Bentuk pinjam terjemah bagi prepaid sebenarnya bayar dahulu yang keseluruhannya merupakan leksem tersendiri. Akhirnya bentuk prabayar juga disukai ramai kerana ia ringkas.
Pelbagai Kaedah Terjemahan Pinjaman
Dalam dunia moden hari ini, terjemahan telah mula menampakkan fungsinya yang pelbagai berbanding dahulu. Kini, terjemahan turut melibatkan perkara yang lebih luas dan pelbagai, sebagai contoh terjemahan brosur. Penggunaan brosur sangat meluas serta meliputi pelbagai bidang dan sektor, termasuklah sektor perbankan. Dalam sektor perbankan, brosur digunakan oleh pihak bank untuk mengiklankan kewujudan pelbagai jenis akaun dan produk serta perkhidmatan yang disediakan.
Kaedah yang digunakan dalam terjemahan brosur berbeza daripada terjemahan teks biasa, yang menggunakan kaedah terjemahan literal. Terdapat beberapa kaedah terjemahan yang digunakan untuk menterjemahkan brosur, iaitu pinjaman, peniruan, transposisi, modulasi, dan persamaan. Daripada kesemua kaedah tersebut, terjemahan secara pinjaman adalah yang paling banyak digunakan.
Didapati bahawa pinjaman tulen tidak diasimilasikan merupakan jenis pinjaman yang paling kerap digunakan untuk menterjemahkan brosur. Kebanyakan kata pinjaman tulen tidak diasimilasikan merupakan kata yang sememangnya bukanlah perkataan asli dalam bahasa Melayu. Pinjaman ini sebenarnya tidak boleh dianggap sebagai satu perubahan atau pertukaran bahasa kerana tiada perubahan sintaksis berlaku. Setiap kata diambil secara keseluruhan atau dipinjam terus daripada bahasa sumber, seperti global, bonus, major, margin, minor, dan data yang ditulis seperti kata biasa dalam bahasa Melayu kerana sudah dianggap sebagai sebahagian daripada perbendaharaan kata dalam bahasa Melayu.
Terdapat juga perkataan yang diterjemahkan secara pinjaman tulen asimilasi separuh. Pinjaman jenis ini mempunyai bentuk morfem yang disesuaikan dengan bunyinya, misalnya gugusan konsonan muncul pada awal atau akhir kata, seperti kredit yang diterjemahkan secara pinjaman daripada perkataan credit. Kebanyakan perkataan yang diterjemahkan menggunakan kaedah pinjaman ini merupakan perkataan yang terserap masuk melalui penggunaan yang kerap dalam bahasa Melayu.
Terjemahan secara pinjaman tulen asimilasi lengkap adalah satu bentuk
Perkataan seperti artery dan analysis yang diterjemahkan menjadi arteri dan analisis pula merupakan perkataan yang diterjemahkan secara pinjaman tulen asimilasi ortografi. Pinjaman jenis ini telah disesuaikan ejaannya dalam bahasa Melayu tetapi sebutannya masih lagi sama dengan bahasa sumbernya.
Satu lagi bentuk pinjaman tulen ialah pinjaman tulen yang dipendekkan, seperti perkataan principles yang diterjemahkan secara pinjaman menjadi prinsip. Perkataan seperti pre-existing yang diterjemahkan secara pinjaman campuran marginal pula akan menjadi prawujud. Keadaan ini terjadi apabila kata bahasa Melayu diberi imbuhan yang dipinjam daripada bahasa Inggeris.
Lain pula halnya dengan terjemahan secara pinjaman campuran nuklear. Pinjaman jenis ini memperlihatkan gabungan kata dasar bahasa Inggeris dengan imbuhan bahasa Melayu seperti yang wujud dalam perkataan perbankan yang diterjemahkan daripada perkataan banking.
Bentuk pinjaman yang terakhir yang biasa digunakan ialah pinjaman campuran majmuk. Pinjaman ini berlaku apabila satu daripada dua kata yang membentuk kata majmuk dalam bahasa sumber digantikan dengan kata bahasa Melayu. Contohnya seperti white collar yang diterjemahkan menjadi kolar putih.
Berdasarkan pelbagai contoh terjemahan secara pinjaman, didapati bahawa peminjaman perkataan tidaklah meninggalkan kesan yang begitu besar dalam terjemahan brosur. Namun, peminjaman yang tidak dikawal lama-kelamaan boleh menggugat ketinggian dan nilai bahasa Melayu sebagai bahasa yang melambangkan bangsa di Malaysia.
Justeru, dapatlah disimpulkan bahawa kaedah terjemahan pinjaman boleh digunakan jika yang diterjemahkan itu perkara yang betul-betul baharu dan tidak pernah diketahui sebelumnya. Kaedah ini hendaklah digunakan dengan penuh berhemah dan jangan sampai meminjam nama atau perkataan daripada bahasa sumber untuk perkara yang boleh diberikan nama dalam bahasa Melayu.
Program Penterjemahan Automatik
Tahap kefasihan penggunaan bahasa Melayu generasi muda kini amat membimbangkan. Teguran ini sering kita baca dalam ruangan surat pembaca di dada-dada akhbar. Melalui pemerhatian, ada beberapa faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. Pertama, peranan media massa, terutamanya 
Bagi menangani masalah tersebut, pihak yang berkenaan, iaitu Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan, perlulah memantaunya. Kementerian tersebut harus memantau semua rancangan yang disiarkan, baik melalui televisyen mahupun radio. Rancangan yang disiarkan perlu menggunakan bahasa Melayu yang baik dan betul. Sewajarnya rancangan yang tidak elok bahasanya tidak disiarkan.
Faktor kedua ialah peranan teknologi maklumat dan komunikasi, terutama Internet. Dunia hari ini dipengaruhi oleh penggunaan Internet yang begitu meluas. Internet bukan sahaja dapat dicapai melalui komputer, malah melalui telefon bimbit yang canggih.
Seperti yang diketahui, generasi muda gemar menggunakan Internet dan kebanyakan bahan Internet yang dapat dicapai di negara ini menggunakan bahasa Inggeris. Hal demikian menyebabkan generasi muda lebih terdedah kepada bahasa tersebut berbanding bahasa Melayu. Oleh sebab itu, kita perlu meningkatkan jumlah bahan berbahasa Melayu dalam Internet.
Baru-baru ini, Google memasukkan bahasa Melayu ke dalam program penterjemahan automatiknya. Tentu sekali program tersebut dapat membantu tugas penterjemahan rencana daripada bahasa lain kepada bahasa Melayu. Kesannya, rencana berbahasa Melayu dapat diperbanyak dan pengguna Internet dapat mempelajari bahasa tersebut dengan membaca laman dan rencana yang disiarkan. Dengan hal demikian, bahasa Melayu tidak terpisah daripada kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi.
Barangkali, banyak lagi faktor yang menyebabkan kemerosotan penggunaan bahasa Melayu dalam kalangan generasi muda. Hakikatnya, banyak lagi usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah tersebut.
KESIMPULAN
Karya-karya hebat yang lahir dalam tamadun-tamadun yang berbeza memberikan banyak manfaat dan faedah yang akan diperolehi oleh sesuatu bangsa yang dapat mengetahui, memahami dan menghayati karya-karya tersebut menerusi naskhah-naskhah terjemahan. Penubuhan Badan Penterjemah di Pejabat Karang Mengarang telah memberi makna yang besar kepada perkembangan ilmu dalam masyarakat Melayu awal abad ke-20. Sumbangan yang besar ini juga menjadi sejarah penting bidang penterjemahan di negara ini. Kegiatan badan ini pada awalnya mungkin terbatas dalam lingkungan SITC, namun kesannya menjalar
Kesinambungan kegiatan penterjemahan di Pejabat Karang Mengarang menjadi kendur selepas perang apabila Pejabat Karang Mengarang berpecah dua, satu di Kuala Lumpur dan satu lagi kekal di SITC Tanjong Malim. Selepas merdeka, Pejabat Karang Mengarang dibubarkan, dan peranannya diambil alih oleh Dewan Bahasa dan Pustaka hasil keputusan Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu ke-III pada 16-21 September 1956 di Singapura dan Johor Bahru.
BIBLIOGRAFI
Abdullah Sani bin Ahmad. (1966). Peranan Pejabat Karang Mengarang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Abu Bakar Nordin. (2000). SITC-UPSI Pelopor Pendidikan Bangsa. Selangor. Longman Sdn. Bhd.
Ali Mohammad. (2001). Tokoh-tokoh Islam dan Sumbangannya, dlm. Tamadun Islam dan Tamadun Asia. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
Asmah Haji Omar. (2008). Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur. Dewan Bahasa dan Pustaka.
Aspirasi Kebitaraan. (2003). Tanjong Malim: Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Hsu Yun Tsio. (1986). Meninjau Sejarah Melayu dari Segi Nilaian Sejarah, dlm. Sastera Sejarah Interpretasi dan penilaian, Zahrah Ibrahim (penyelenggara), Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Norhalim Haji Ibrahim. (2001). Pengkisahan Sejarah Za’ba Negeri Sembilan. Terbitan Lembaga Muzium Negeri Sembilan.

disusun semula. Hasil daripada penyusunan semula itulah lahirnya nama Pejabat Karang Mengarang menggantikan nama Pejabat Penterjemah yang dikenali sebelumnya.tahun kemudian ialah akhbar Cahaya Pulau Pinang, Taman Pengetahuan, Al Imam dan Utusan Melayu.guru sementara di Negeri Sembilan, guru penolong di Johor Bahru dan Kolej Melayu Kuala Kangsar. Pada 24 Mei 1923, Za’ba di arah bertukar ke Pejabat Penolong Pengarah Pelajaran Negeri-Negeri Melayu dan Negeri-Negeri Selat di Kuala Lumpur sebagai penterjemah dan pengarang Melayu. Pada 1 April 1924, Za’ba ditukarkan pula ke Sultan Idris Training College (SITC) Tanjong Malim, Perak juga sebagai penterjemah.
Sang Maharaja Singa (terjemahan dari buku saduran Man-Eater of • Tsavo).
Cherita-Cherita Sherlock Holmes I (terjemahan dari buku Adventures • of Sherlock Holmes I)
Pulau Karang (terjemahan dari buku Coral Island)•
Ilmu Berchuchok Tanam I dan II (selenggaraan).•
berkembanglah kegiatan penulisan, penterjemahan dan penerbitan pelbagai karya, baik untuk kegunaan di sekolah-sekolah rendah Melayu, mahupun untuk kegunaan guru-guru pelatih dan orang awam. Kejayaan Pejabat Karang Mengarang terbukti dengan kemampuannya menerbitkan 10 buah buku bacaan Darjah I hingga Darjah V pada 1924 – 1936, di samping 32 buku teks lain yang berkaitan dengan karang mengarang, Latihan Bahasa, Sejarah, Ilmu Hisab, Geometri, Ilmu Alam dan Latihan Tubuh. Pada tahun 1941, jumlah buku yang diterbitkan sebagai bahan bacaan Darjah I hingga V meningkat kepada 14 buah.konsep dalam istilah asing dan memberi kata Melayu untuk mendukung konsep berkenaan. Dalam bahasa Inggeris, proses ini dikenali juga sebagai loan shift. pinjaman yang sukar untuk dikenal pasti model bahasa yang dipinjam kerana perkataan tersebut telah lama diasimilasikan dalam budaya Melayu hingga tidak terasa keasingannya dengan lidah Melayu. Contohnya perkataan amaun dan elaun yang diterjemahkan secara pinjaman daripada perkataan amount dan allowance. media elektronik. Seperti yang diketahui dan telah dibincangkan dalam pelbagai seminar dan forum, media elektronik selalu menyiarkan rancangan, seperti filem dan drama yang tidak menggunakan bahasa Melayu yang baik dan betul. Bahasa yang digunakan juga bercampur aduk. Dengan hal demikian, penonton, terutama kanak-kanak, terikut-ikut dengan penggunaan bahasa yang sedemikian. ke segenap ruang peradaban Melayu. Oleh itu, kita sewajarnya menghargai kepentingan penterjemahan dan sumbangannya dalam usaha menyebarkan ilmu. Pembudayaan ilmu akan terus berlaku selagi ada usaha penterjemahan bukan sahaja dalam sesebuah tamadun itu malah antara tamadun yang berlainan. Ilmu akan menjadi semakin tinggi nilainya apabila berlaku interaksi antara tamadun melalui pembacaan karya-karya asing untuk kita menimba pengetahuan yang terkandung di dalamnya.