Wednesday, 11 July 2012

BAHAGIAN 1 ;RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA (LM) , KARYA NISAH HARONRAGAM  BAHASA  DALAM  NOVEL  LENTERA MUSTIKA (LM) ,  KARYA  NISAH HARON- oleh Cikgu Rozali Rajab.

DEDIKASI
      Alhamdulillah syukur ke hidrat illahi kerana kertas projek ini telah berjaya disiapkan   dengan izin-Nya. Terima kasih buat Ayahandaku Rajab Husin dan Bondaku Mimah binti Che’mat yang telah kembali kerahmatullah kerana telah melahirkan aku ke dunia ini, mendidik dan menyayangi diriku dengan penuh kasih saying sehingga menjadikan diri ini seorang insan yang berguna. Sesungguhnya segala jasa ayahanda dan bonda tidak ternilai harganya dan dan tidak mampu anakanda membayarnya walaupun hingga ke akhir  hayat  .
Bondaku
Belaian mesra dan kasih sayang yang dicurahkan kepada
Diriku akan tetap kuhargai hingga ke hembusan nafas yang terakhir.
Ayahandaku
Keringat yang dikau curahkan bagi membesarkan diriku ini
Teramatku hargai buat selama-lamanya.
Isteriku
Kesabaranmu, belaian mesramu sesungguhnya membuatkan hidupku lebih bermakna
Dan dikaulah kekasih awal dan akhir buat diriku.
Anak-anakku
Puteriku Amira Hidayu, Puteriku  Nur Farah Aliaa,Puteriku Nur Farah Adibah     dan Puteraku Muhamad Nabil Fikri ingatlah kehidupan.
Ini bukanlah sesuatu yang mudah  sesungguhnya ilmu itu
Penyuluh dalam kehidupan yang fana ini.

Rozali bin Rajab PENGHARGAAN  

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Selawat dan salam ke atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillah, syukur saya ke hadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah izinnya jua dapatlah penulis menyiapkan penulisan ilmiah berjudul  Ragam  Bahasa Dalam Novel Lentera Mustika (LM), karya Nisah Haron ini dapat disempurnakan sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat Master Bahasa Melayu.

Penulis ingin mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada Prof Madya Dr Arba’ie bin Sujud selaku penyelia penulisan ilmiah ini kerana sudi memberikan bimbingan, saranan, panduan, teguran, nasihat dan dorongan kepada penulis dalam usaha menyiapkan sebuah penulisan ilmiah. Sesungguhnya budi dan jasa baik Prof  Madya Dr Arba’ie bin Sujud dalam memberikan bimbingan semoga mendapat keberkatan dan rahmat daripada Yang Maha Esa.

Saya juga  ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada para pensyarah dan warga kerja di Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi dan Institut Pendidikan dan Pembelajaran Jarak Jauh [IDEAL] yang banyak memberikan kerjasama kepada penulis. Tidak ketinggalan ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada teman-teman seperjuangan khasnya Pn Normala bt Abu Samah dan Pn Rohani bt Othaman  ( Media Perpustakaan UPM]  atas segala bentuk bantuan dan sumbangan baik secara langsung mahupun secara tidak langsung yang diberikan bagi membantu penulis menyiapkan penulisan ilmiah ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan ribuan   terima kasih   kepada    warga kerja Perpustakaan DBP, Kuala Lumpur dan Perpustakaan UPM, dalam menjayakan penulisan ilmiah ini.

Akhir bicara, saya dengan rendah diri menyerahkan kajian ini untuk diteliti dan dipertimbangkan. Diharapkan kajian ini bukan saja dapat memenuhi syarat penulisan ilmiah, tetapi juga dapat kita manfaatkan untuk perkembangan bahasa tanah air. Sesungguhnya mana yang baik adalah anugerah Allah s.w.t. manakala mana yang lemah adalah kelemahan penulis sebagai insan  kerdil yang menerangi persada lautan ilmu.

KANDUNGAN
PENGESAHAN                                                                                                     
PERAKUAN                                                                                                          III
DEDIKASI                                                                                                             IV
PENGHARGAAN                                                                                                  V
KANDUNGAN                                                                                                    VII
ABSTRAK                                                                                                            IX 


BAB
I              PENDAHULUAN                                                                                    1
                Latar Belakang Kajian                                                                             7
                Pernyataan Masalah                                                                                 9
                Objektif Kajian                                                                                        9
                Kepentingan Kajian                                                                                10
                Kaedah Kajian                                                                                        11
               Batasan Kajian                                                                                        11

              
II            SOROTAN KAJIAN
               Pengenalan                                                                                              14
               Kajian-kajian Lepas                                                                                15
              


III          RAGAM BAHASA DALAM BAHASA MELAYU 
              Pengenalan                                                                                               26
              Konsep Ragam Bahasa                                                                             26
              Jenis-jenis Ragam Bahasa                                                                        29
             

IV         ANALISIS RAGAM BAHASA  DALAM  NOVEL
             LENTERA MUSTIKA 

              Pengenalan                                                                                               41
             Ragam Bahasa Sindiran                                                                            43
             Ragam Bahasa Menggiat                                                                          48
             Ragam Bahasa Mengejek                                                                         52
             Ragam Bahasa                  Terbalik                                                                                                                                                   
Ragam Bahasa Merajuk                                                                             59
Ragam Bahasa Tempelak                                                                           62
 Ragam Bahasa Herdik                                                                               64
Ragam Bahasa Melampau                                                                          69
Ragam Bahasa Merendah atau Turun                                                        71
Ragam Bahasa Naik                                                                                   76  

                                                   

Ragam Bahasa Berulang                                                                            79
Ragam Bahasa Mengeluh atau Seruan                                                       82
Ragam Bahasa Jenaka                                                                                86


V         RUMUSAN DAN KESIMPULAN   
 Kesimpulan                                                                                               89
            BIBLIOGRAFI                                                                                          94
                                                  ABSTRAK        


        Abstrak   Penulisan Akademik ini dikemukakan   kepada Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia,  sebagai memenuhi sebahagian daripada keperluan untuk mendapatkan Master Bahasa Melayu [MBM].

                                                      Tajuk ;
  RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA(LM),  KARYA NISAH HARON        

                                           
                                         Oleh :

                           ROZALI BIN RAJAB
                                        
                                    April 2011 Penyelia : Profesor Madya Dr. Arba’ie bin Sujud
Fakulti    : Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi  
        

      Ragam bahasa merupakan kemuncak ketinggian nilai sesebuah karya kreatif. Lantaran itu, setiap perkara yang membina ragam bahasa saling mempertaut dan memperjelas bagi membentuk kesempurnaan. Oleh yang demikian, kajian ke atas ragam bahasa dalam novel Lentera Mustika, karya Nisah Haron,   dilakukan untuk  memperlihatkan perkara-perkara tersebut. Hal ini demikian penggunaan ragam bahasa dalam karya ini cukup menarik dan ditambah lagi keindahan bahasanya.      

       Secara umumnya, bahasa merupakan elemen penting. Oleh itu, hubungan antara bahasa dan manusia sangat erat   . Justeru , bahasa merupakan medium utama karya sastera. Kajian terhadap teks sastera adalah untuk melihat dan menganaliis penggunaan ragam bahasa. Daripada ragam bahasa ini, pengkaji akan melihat dari sudut linguistik  iaitu penggunaan diski atau kata, sintaksis, morfologi dan sebagainya. Oleh hal yang demiian, berdasarkan kajian pengkaji, mendapati novel  Lentera Mustika     mengandungi 13 ragam bahasa. Ragam-ragam bahasa tersebut ialah sindiran, menggiat, mengejek, terbalik, merajuk, tempelak, herdik, melampau, merendah, naik, berulang mengeluh dan  jenaka. 
                                                                
           Dalam hal ini, aspek bahasa yang merupakan medium pengantara dikaji secara khusus. Namun, pembicaraan terhadap aspek  bahasa ini tidak dilakukan secara terpisah sebaliknya mengaitkannya dengan makna yang disampaikan. Sehubungan itu, setiap penggunaan ragam bahasa ini tidak sama dan berbeza antara satu sama lain. Jadi, kebolehan pengarang mengeksploitasikan aspek bahasa yang sedia ada, diolah dan digubah mampu memaparkan fenomena sejagat secara matang dan berkesan. 


          Selain itu,  ragam bahasa merupakan bidang yang melengkapi tatabahasa. Oleh itu ragam bahasa tidak mungkin dapat berdiri dengan sendiri. Oleh yang demikian, dapat dikesani daripada kajian ini,  setiap kata yang  dipilih berfungsi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menyampaikan   maksud tertentu. Dalam hubungan ini,       

                                                            
Akan wujud kata-kata tertentu yang biasa tetapi dimanuplasikan  dengan baik dan berkesan sehingga mengungkapkan  makna yang mendalam. Selain itu, dalam kajian yang dilakukan turut meneliti persoalan yang paling dominan dipaparkan dalam aspek jenis-jenis ragam bahasa dalam usaha memartabatkan Bahasa Melayu.


IKUTILAH BAHAGIAN II..........

                                                  BAB  I

                                       PENDAHULUAN

                                     Latar Belakang Kajian 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 

No comments:

Post a Comment