Friday, 13 July 2012

BAHAGIAN II;RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA, KARYA NISAH HARON-[disediakan oleh Rozali Rajab].

RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA, KARYA NISAH HARON.


                                           BAB  I

                                 PENDAHULUAN

                                Latar Belakang Kajian

    Dalam kehidupan sehari-hari, manusia berkomunikasi dengan menggunakan bahasa. Bahasa merupakan wadah untuk manusia berkongsi maklumat, menyampaikan maksud dan apa-apa juga justifikasi yang mewajarkan berlakunya tindak balas. Dalam hal ini, setiap individu lazimnya akan merancang  bentuk pernyataan mereka agar tidak menimbulkan sebarang implikasi kepada pihak lain. Oleh itu, bahasa merupakan alat komunikasi yang penting dalam masyarakat. Bahasa digunakan oleh masyarakat untuk memperkatakan pelbagai perkara, aspek, bidang dan peristiwa. Bahasa digunakan untuk menyatakan buah fikiran, pendapat, perasaan, hasrat dan sebagainya. Bahasa juga digunakan untuk menerangkan perkara-perkara berkaitan dengan sastera, perubatan, perundangan dan bidang-bidang lain.

Dalam konteks karya sastera , bahasa turut memainkan peranan penting. Hal ini demikian kerana peranan atau fungsi bahasa dalam kesusasteraan merupakan tulang belakang  kepada   penghasilan    sesebuah    hasil      kesusasteraan.      Bahasa menjadi  wahana kepada pengarang untuk mencurahkan pemikiran, perasaan dan juga falsafah yang   diperjuangkan   oleh   pengarang.  Di samping itu, bahasa jugalah yang merupakan medium ekspresi,  komunikasi dan juga medan pernyataan manifestasi  jiwa  seseorang pengarang.  Jadi,  bahasa merupakan wahana atau alat berkomunikasi,  alat berfikir dan alat  untuk  mengembangkan  ilmu  pengetahuan (Arba’ie  Sujud  2010 : 131 )

         Selain itu  ,  dalam buku tulisan  John  Lynons  mendefinisikan  bahasa  adalah  semata-mata  suatu  kaedah  yang  bukan  naluri  untuk manusia  menyampaikan  idea ,  emosi dan  keinginan melalui ciptaan simbol-simbol   yang  lahir  secara  sedar ( Terjemahan  Ramli Salleh   dan Toh Kim Hoi  1992  :  4). Sementara    itu,    Hall   dalam   buku   Essay   of   Language   ( 1968:   158)   menyatakan bahawa bahasa ialah institusi untuk manusia berkomunikasi dan berinteraksi melalui simbol-simbol lisan-pendengaran yang arbitrari mengikut tabiat. Jadi, bahasa sebagai suatu institusi manusia. Menyedari hakikat inilah seseorang pengarang yang kreatif dan imaginatif akan berupaya memasukkan apa-apa unsur bahasa seperti   ragam   bahasa,    bahasa kiasan, gaya     bahasa dan    sebagainya dalam bahasa yang digunakannya untuk menyampaikan hasrat dan amanatnya dengan jelas dan berbentuk islamiah sebagai sebuah hasil karya sastera khususnya novel.

            Hakikatnya, penggunaan bahasa dalam sesebuah karya kreatif tidak hanya menjadi alat untuk menyampaikan pemikiran dan idea pengarang semata-mata. Hal ini jelas sebagaimana yang dinyatakan oleh Graham Hough  yang dipetik oleh Hashim Awang mengatakan , “bahasa adalah pakaian pemikiran”( Hashim Awang, 1995; 295]  berdasarkan kepada pendapat ini jelas kepada kita bahawa bahasa yang digunakan dalam sesebuah karya mampu meletakkan cerita, idea dan pemikiran agar dapat difahami oleh pembaca. Hal ini bermakna penyusunan atau cara penggunaan bahasa memang   ada   kaitannya   dengan  ragam  bahasa. Ragam   bahasa pula merujuk kepada  cara seseorang melakukan sesuatu termasuk juga melalui penggunaan bahasa dalam usaha menghasilkan karya.

            Ragam bahasa merupakan bidang yang melengkapi tatabahasa. Oleh itu, ragam bahasa tidak mungkin dapat berdiri dengan sendirinya. Sebagai susulannya, pengguna mesti mematuhi peraturan dan hukum-hakam tatabahasa yang ditetapkan apabila berkarya. Walaupun   dalam   penulisan   wacana   kreatif   terdapat  banyak sifat   yang abstrak, iaitu unsur yang menimbulkan kecantikan bahasa, keindahan dan    kemerduan. Namun, dalam masa yang sama, penulisan yang baik mestilah mampu memanipulasikan ragam bahasa untuk melahirkan kelainan yang berkesan dan indah.

            Oleh itu, kebijaksanaan pengarang memperkayakan unsur keindahan dan ragam bahasa dalam penulisan kreatif berupaya menimbulkan keragaman dan kompleksiti, interaksi antara sesama unsur tersebut sama ada unsur yang terdapat dalam novel atau unsura realiti yang berada di luar novel. Kesatuan dan keragaman ragam bahasa ini merupakan komponen penting dalam pembentukannya.
                                                                 
            Ragam bahasa yang terdapat dalam karya novel harus hidup. Oleh itu, pengarang harus memainkan peranan dan tanggungjawab untuk membuat pemilihan bukan sahaja isi dan jalan cerita tetapi kata-kata serta jenis-jenis ragam bahasa untuk mencipta karya. Hal ini bertujuan agar wujud keaslian karya penulisan dan pengarang tidak melakukan perkara sewenang-wenangnya, iaitu penulisan tidak boleh melencong dari bentuk dan pola bahasa yang diterima umum.

            Apabila  berhadapan dengan karya cereka, menelaah dan menghayati sesebuah   novel   akan   wujud   beberapa   perkara   yang   dapat   menarik perhatian kita sebagai penilai utama kepada keberkesanan novel tersebut, antaranya pemaparan ragam   bahasa   yang   menarik . Gambaran   ragam   bahasa    yang   pelbagai   akan mewujudkan ketegasan dan meyakinkan kita untuk  memahami hakikat kreatifnya sesebuah karya. Justeru, sebagai seorang pengarang yang kreatif dan kritis, faktor kebolehan untuk  mengeksploitasi   bahasa dengan   baik dapat    menjadikan novel itu begitu unggul. Susunan bahasa yang mudah dan pemilihan diski sesuai untuk memukau dan menarik perhatian, perasaan dan minat pembaca dan mendorong pengkaji untuk terus mengikut perkembangan cerita.

            Pentingnya ragam bahasa dalam kesusasteraan merupakan satu komponen yang tidak  dapat   dipisahkan    daripada   gaya sastera. Jika   hendak dibahaskan  sesuatu karya dalam segala bidangnya, hasil perubahan ragam bahasa seseorang pengarang atau sekelompok pengarang akan membantu pembaca meneliti karya mereka, di samping memberi ilham atau idea baru kepada pengarang lain. Perbahasan tersebut penting juga kerana ragam bahasa seseorang pengarang akan mempengaruhi perkembangan bahasa. Oleh itu,  ragam bahasa setiap pengarang berbeza kerana setiap pengarang mempunyai bermacam-macam metodnya.

            Terdapat pelbagai tujuan penggunaan ragam bahasa dalam sesebuah novel iaitu beliau berharap supaya para pembaca dapat mengenali tulisannya dan membaca karya mereka tanpa mengetahui tajuk dan nama pengarang terlebih dahulu. Justeru, melalui penggunaan ragam bahasa, pemilihan diski, penyusunan kata dan sebagainya, maka karya seseorang pengarang dapat diterima umum sebagai sesuatu karya yang unggul bersesuaian dengan keprihatinan pembaca.

            Seterusnya, tujuan pengarang menggunakan ragam bahasa adalah untuk lebih mendatangkan   minat   para    pembaca   terhadap     karya sastera    terutamanya karya  ciptaannya. Oleh itu, ragam bahasa berkaitan mempunyai kehalusan dari segi keindahan laras bahasanya serta makna bahasa yang tepat dan berkesan. Ironisnya, kebolehan seseorang   pengarang   dalam   karyanya   bergantung   pada   kebijaksanaannya memanipulasikan   bahasa   untuk   menghasilkan   satu   penulisan   kreatif   yang menampilkan kemampuan penggunaan ragam bahasa. Jelaslah bahawa ragam bahasa menjadi hak pengarang  dan  tentu mempunyai kelainan dalam hasil karyanya.  

            Penilaian ragam bahasa seseorang pengarang dalam penciptaan karya khususnya novel bergantung pada identiti seseorang serta mesej yang hendak disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Selaku penulis sasterawan muda, Nisah Haron terkenal dengan ragam bahasanya yang   menarik dan mempunyai nilai tersendiri.  Berdasarkan novelnya yang bertajuk Lentera Mustika (LM),     beliau berjaya memperlihatkan bagaimana keindahan ragam bahasa yang pelbagai digunakan, terutamanya jenis ragam bahasa sindiran, bahasa menggiat, bahasa mengejek dan sebagainya. Ragam bahasa yang digunakan dapat membawa keindahan, kelainan dan kehalusan makna.  

            Kesimpulannya, jelas menunjukkan bahasa memainkan peranan penting dan tanggungjawab   yang   sama   untuk   memudahkan   manusia   berkomunikasi, menyampaikan    maklumat   dan   menyatakan    sesuatu. Justeru,    pengkajian sesuatu  bahasa tidak terbatas terhadap sesuatu aspek sahaja. Sebaliknya kajian sesuatu bahasa bermakna mengkaji keseluruhan aspek yang ada di dalam bahasa tersebut. Jadi, apabila kita mengkaji segala aspek dalam sesuatu bahasa, jelaslah kepada kita bahawa fungsi bahasa itu tidak terbatas untuk sesuatu tujuan sahaja.
Pernyataan Masalah

            Pada dasarnya, bahasa adalah medium utama karya sastera. Bahasa dalan karya sastera berperanan untuk mengetengahkan mesej-mesej penulis atau pengarang. Hal ini demikian kerana bahasa sastera yang digunakan dalam sesuatu teks sastera memiliki keluasan makna. Justeru, fungsi dan kedudukan bahasa dalam karya sastera sangat penting kerana tanpa bahasa, tidak terlahir makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang dalam ujana kreatifnya.

            Justeru, untuk mengkaji sesebuak teks penulisan kreatif atau karya sastera, pengkaji telah mengenal pasti dan penggunaan ragam bahasa yang terdapat atau terkandung di dalam novel Lentera Mustika (LM), karya Nisah Haron yang perlu diketengahkan. Jadi, penggunaan bahasa dalam karya sastera memainkan peranan penting dalam novel tersebut. Diski, frasa dan ayat yang digunakan oleh penulis merupakan   faktor   yang   perlu   ditafsirkan   oleh   pengkaji  agar  dapat  difahami. Kefahaman itu perlu dikaji dan dilihat dari sudut penggunaan ragam bahasa. Dalam konteks ini, terdapat perbezaan dan keluasan makna hasil daripada penggunaan bahasa dalam ragam bahasa.

            Kajian terhadap ragam bahasa dilakukan bertujuan  untuk mengenali dan menghuraikan  ragam  bahasa    yang    mempunyai    pelbagai   tafsiran    dan ungkapan.  Justeru, penggunaan ragam bahasa dala novel ini merupakan sesuatu  Kekuatan dan menghidupkan jalan penceritaanya. Hal ini demikian kerana penggunaan bahasa yang dilambangkan melalui diski, frasa dan ayat dalam wacana sastera mempunyai tafsiran yang pelbagai. Mengenal pasti ragam bahasa dalam novel Nisah Haron amat penting agar pengkaji dapat mengetengahkan penggunaan bahasa dalam ragam bahasa.

            Melalui penulisan ilmiah ini, setelah dikenal pasti penggunaan ragam bahasa pengkaji mencuba menganalisis dan membincangkan aspek ragam bahasa supaya pengkaji dapat melihat penggunaan ragam bahasa dalam novel tersebut yang merupakan elemen penting dalam dialog-dialog yang diutarakan oleh watak-watak yang menjadikan jalan ceritanya begitu menarik dan tidak membosankan. Hal ini disebabkan dalam ragam bahasa terdapat diski atau kata,sintaksis dan morfologi yang mempunyai keluasan makna. Oleh itu, penggunaan jenis ragam bahasa yang berbagai-bagai menjadikan sesuatu perkara itu perlu dihuraikan agar fungsi bahasa dalam sastera dapat ditafsirkan lebih mendalam dari sudut linguistik.

            Pengkaji   berkeyakinan   kajian   aspek   ragam   bahasa   merupakan satu kajian  yang   dapat   menyumbangkan   ke arah   perkembangan   bahasa   lebih positif. Semoga dengan kajian ini, jika diterbitkan atau disebarkan yang ingin mengatahui aspek-aspek ragam bahasa yang mempunyai rumus tatabahasa dapat melihat dengan jelas aspek-aspek tersebut. Untuk menjadikan kajian ini lebih   sempurna,  pengkaji berasakan persoalan berkenaan aspek-aspek ragam bahasa yang mempunyai keluasan makna dalam bahasa  dan penghuraian perlu dijawab dalam kajian ini.


PENULIS BERSAMA DENGAN PN NISAH HARON[KARYA NOVEL LENTERA MUSTIKA]

IKUTILAH BAHAGIAN III.


                                                               

No comments:

Post a Comment