Sunday, 26 August 2012

RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON [ disediakan oleh Rozali Rajab]

BAHAGIAN 17 ; RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON.
a.       Kata Sendi

            Selain itu, kata sendi ‘di’ digunakan . dalam rumus tatabahasa Bahasa Melayu, kata sendi ‘di’ digunakan khusus di hadapan kata nama atau frasa nama yang menunjukka tempat.(Nik Sofiah Karim et.al 1995 ;252}  sendi ‘di’ ini dapat
                                                                 85

menimbulkan kesan penghayatan yang lebih. Berdasarkan dialog yang diucapkan, Badariah merupakan rakan seperjangan, hanya mampu memahami keluhan dan kekecewaan Dr Ainur. Oleh itu, perkataan “….Ah!....” membawa pengertian kekecewaan dan keluhan yang begitu mendalam bagi individu yang mendengar.

1.      Ragam Bahasa Jenaka 

                 Ragam bahasa jenis ini memakai atau menggunakan satu perkataan yang membawa dua makna yang berbeza. Tujuan penggunaan ragam bahasa jenaka adalah  untuk bergembira, berjenaka atau bergurau senda agar suasana perbualan lebih ceria apabila mendengarnya. Ragam bahasa mengeluh  dapat dilihat dalam novel Lentera Mustika, iaitu ;
Rozario akur.
“Ada batu ke, dalam kotak ni?”
“Ha ah, batu bersurat.”
Pecah ketawa mereka berdua..

(  LM :  50)
Berdasarkan petikan di atas ragam bahasa jenaka dapat dikesan melalui penggunaan kata, iaitu:

a.       Kata Tanya

           Ungkapan ini menunjukkan ragam bahasa jenaka yang dua makna berbeza. Perkataan “Ada batu ke, dalam kotak ni?” telah menimbulkan jenaka antara mereka kerana secara logiknya batu tidak disimpan di dalam kotak itu. Jadi perkataan’batu’ membawa dua maksud yang berbeza. Oleh itu, Dr Ainur  
                                                                 86
menegaskan bahawa batu tersebut adalah batu bersurat. Keadaan ini sudah tentu menimbulkan lawak jenaka antara mereka. Hakikanya, di dalam kotak kebiasannya adalah buku-buku.

            Dari sudut tatabahasa, penggunaan kata tanya tanpa kata tanya memainkan ciri yang terpenting untuk menjadikan bahasa jenaka dalam dialog ini cukup menarik. Hal ini disebabkan, penggunaan kata tanya tanpa kata tanya bertujuan untuk membuat andaian atau agakan dalam sesuatu perkara yang berakhir dengan kata soal (?).Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2008 ;191) kewujudan kata tanya tanpa kata tanya dalam dialog ini adalah bertujuan untuk menanyakan seseorang, sesuatu perkara  atau benda. Justeru, penggunaan intonasi dalam dialog ini adalah menaik iaitu bahagian nada akhirya. Hal ini menunjukkan bahawa bahasa jenaka tersebut mempunyai dua makna yang berbeza untuk menjadikan ungkapan ataupun dialog itu lebih menarik.

               Demikianlah huraian dan contoh penggunaan ragam-ragam bahasa yang terdapat di dalam novel “Lentera Mustika”. Berdasarkan kajian dan analisis dapat disimpulkan bahawa pengarang telah berjaya menggunakan bahasa yang baik dan tepat. Kekreatifan penulis karya dalam menyusun atur penggunaan ragam bahasa dalam novel menunjukkan  bahawa hubungan bahasa dengan karya satera tidak boleh dipisahkan. Jadi, dalam karya satera terdapat keluasan bahasa atau makna yang perlu diketengahkan agar pembaca dapat manfaat bukan sahaja ceritanya tetapi bahasa yang terkandung di dalamnya. Justeru, fungsi dan kedudukan bahasa
                                                                87
dalam karya sastera sangat penting kerana tanpa bahasa, mak tidak terlahir makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau pengarang.

            Secara amnya, novel Lentera Mustika telah mampu membawa pembaca menerokai ilmu bahasa yang dilihat dari sudut ragam bahasa. Analisis, perbincangan dan huraian memperlihatkan gambaran sebenar penggunaan ragam bahasa dalam karya novel Lentera Mustika, karya Nisah Haron. 
SAMBUNGAN BAHAGIAN 18.........
                                                                    

No comments:

Post a Comment