Monday, 3 September 2012

RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA,KARYA NISAH HARON [disediakan oleh Rozali Rajab]

BAHAGIAN 20; RAGAM BAHASA DALAM NOVEL LENTERA MUSTIKA, KARYA NISAH HARON.
Kesimpulannya dapat dibuat daripada kajian ini ialah pendekatan ragam
                                                                 91
bahasa mampu mengukur dan menilai keindahan dalam sesebuah karya yang berbentuk prosa. Melalui  pendekatan   ini,   kajian diperoleh, dilihat dan meneliti cirri-ciri keindahan dan unsur ragam bahasa yang lebih universal dan sekali gus meletakkan novel Lentera  Mustika  ,   karya   Nisah Haron sebagai sebuah novel yang sebaris dengan novel-nevel terbaik yang lain. Selain itu, kajian dapati bahawa Lentera Mustika, karya Nisah Haron mempunyai unsur-unsur linguistik seperti ayat dan kata. Justeru, penggunaan linguistik  dalam Lentera Mustika  menjadikan novel ini lebih mantap dan dominan.

            Nilai dan kekuatan novel Lentera Mustika banyak terletak pada aspek bahasanya. Kesempurnaan   pemakaian  bahasanya   banyak   bergantung   pada   kebolehan   dan kesanggupan   Nisah   Haron   sendiri     dalam   menguasai   dan   menggunakan  bahasa. Keadaan  ini  memerlukan  pengetahuan  dan  ketelitian  tentang  pemakaian  bahasa  yang tinggi. Pengarang  bukan  sahaja  memiliki penguasaan  yang  baik  dalam  bahasa  Melayu malah menitikberatkan tentang kemurniaan bahasa itu sendiri. Melalui novel Lentera Mustika, jelaslah  bahawa   pengarang   tidak   mengabaikan  sistem   tatabahasa   kecuali beberapa   bahasa   Inggeris. Namun,  hal  ini   sekadar   untuk   menyesuaikan  dengan keadaan dan latar belakang watak yang hendak diungkapkan oleh penulis.  

            Penggunaan  ragam bahasa  amat penting  dalam   sesebuah  hasil  karya  sastera.  Namun  begitu,  setiap  pengarang  mempunyai  cara  tersendiri   untuk  mengeksposisi atau    menyatakan    sesuatu.    Hal  ini    demikian     bersesuaian
                                                                  92
 dengan  tugas  bahasa  sebagai  alat  komunikasi  yang mampu  melahirkan  kesan  yang  mendalam, sekali  gus mampu  memikat pembaca . penilaian  ragam  bahasa  seseorang  bergantung  pada sejauh  mana  ragam  bahasa  itu  mampu  menghidupkan  suasana.  Jelaslah  bahawa  ragam  bahasa  berupaya  menilai keberkesanan  dan  berjayanya  sesebuah karya  dalam  bermain  bahasa  semasa  berkarya atau pertuturannya.
BIBLIOGRAFI
Abdullah Hassan.1996. Bahasa dan Kuasa, Kuala Lumpur ; Dewan Bahasa dan           Pustaka dalam Pelita Bahasa,April ;  13
Hassan Ahmad.2000. Ragam Bahasa Melayu dalam Utusan Malaysia, 7 [2];6
Abdul Rahim Mahmood.2003.Ragam Bahasa Dalam Pilihan Raya dalam Dewan   Bahasa. 6 [2] ; 58
Arba’ie Sujud.1999.EstetikDalam Lirik Lagu-lsgu Nyanyian P. Ramlee ,Universiti Putera Malaysia.
_____________.2010. Apresiasi Bahasa Interpretasi dan Ekspresi, Kuala Lumpur ; Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asmah Hj. Omar.1992.Kajian dan Perkembangan Bahasa Melayu, Kuala Lumpur ; Sarjana Press Sdn. Bhd.
_____________.1998.Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu,Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Asraf, Ahmad Tajudin A.Bakar.2001.Tatabahasa, Petaling Jaya :Kuala Lumpur
Azmi Daud.2000. Gaya Bahasa Dalam Novel Juara, Fakulti Pengajian Pendidikan: Universiti Putera Malaysia.
Awang Sariyan.1986. Kesinambungan Bahasa Dalam Sastera Melayu,Petalin Jaya : Fajar Bakti.
Darwis Harahap.2005. Pembicaraan Bahasa, Kuala Lumpur : Dewab Bahasa dan Pustaka.
Hashim Awang.1995. Pengajaran Gaya Bahasa, Bandung: Angkasa.
Kamarudin Hj Hussin.1988. Pedagogi Bahasa ,Petaling Jaya ; Longman
Keris Mas.1988. Perbincangan Gaya Bahasa Sastera,Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lukman Ali, Harison.1998. Bahasa Ragam Ilmiah, Resmi dan Santai, Jakarta dalam Harison; 22
Mat Isa Yunus.1978. Ragam Gaya Bahasa Dalam Penulisan, Fakulti Sastera Indonesia : Universiti Nasional Bandung.
                                                                 94
Media Sendra Kasih.2003.Ragam Bahasa, Ciri dan Fungsinya, Kuala Lumpur ; Dewan Bahasa dan Pustaka.
 Mohd Sidin Ahmad Ishak, Mohd Saleeh Rahmad.1996. Starategi Bahasa ; Panduan Nahu dan Retorik untuk Penulisan,Kuala Lumpur; UM.
Nik Safiah Karim et.al 1986. Tatabahasa Dewan Jilid : Ayat 1, Kuala Lumpur ;      Dewan bahasa dan Pustaka
Nik Hassan Basri Nik Ab. Kadir, 2003. Teori Bahasa : Impilikasi Terhadap   Pengajaran Tatabahasa, Tanjung Malim ; Penerbit Universiti Pendidikan  Sultan Idris
Nisah Haron,2009. Lentera Mustika, Kuala Lumpur : PTS Litera Utama Sdn Bhd
Rahman Shaari,1993. Memahami Gaya Bahasa, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka
Ramli Salleh dan Tok Kim Hoi, 1992 [Penterjemahan] John Lyons Bahasa dan Linguistik Suatu Pengenalan, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Raminah Sabran Rahim Syam. 1985. Kajian Bahasa, Petaling Jaya; Penerbit Fajar Bakti.
Roselan Baki. 2003. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran, Shah Alam ; Laroshma Publications. Sdn. Bhd.
Ong Ching Guan.2009. Kuasai Struktur Ayat Bahasa Melayu, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.
S. Nathesan. 2004. Kata Bersinonim Dalam Bahasa Melayu, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Shahriah Mohd Shariff.2004.Ragam Bahasa dalam Urusan Perniagaan dalam Pelita Bahasa, 5 [7] ; 58
Saidatul Norlis Hj Mahali.2003.Siriban: Ragam Bahasa yang dilestarikan oleh Masyarakat Kadazan Dusun, Kuala Lumpur ; Dewan Bahasa dan Pustaka.
Siti Hajar Abdul Aziz.2008. Bahasa Melayu I , Shah Alam: Oxford Fajar
Umar Jumus.1986.Sastera Melayu Moden ; Fakta dan Interpretasi, Kuala Lumpur; : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Zainal Abidin Ahmad.1965.Pelita Bahasa Melayu, Kuala Lumpur; Dewan Bahasa dan Pustaka.
                                                                95
Zaiton Abd Rahman dan Noresah Baharom.1995.[Penterjemahan] Bahasa Natural Tatabahasa Sejagat, Esei dalam Teori Linguistik John Lyons,Kuala Lumpur ; Dewan Bahasa dan Pustaka.

No comments:

Post a Comment