Sunday, 28 October 2012

SPM-BM K2 [Soalan Bahagian 3]

SOALAN 3 ; PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN BAHASA
BAHAGIAN 1;
PENGENALAN.
Ø  Soalan 3 meliputi pengetahuan dan kefahaman tentang aspek ;
1.    Morfologi
2.    Sintaksis
3.    Kesalahan ejaan dan imbuhan
4.    Penggunaan kata dan istilah,
5.    Peribahasa
Ø  Soalan ini terdiri daripada lima [5] bahagian dan wajib dijawab oleh semua calon peperiksaan.
Ø  Markah yang diperuntukkan bagi soalan tatabahasa ialah 30 markah.

HURAIAN DAN BIMBINGAN. ; Soalan ( a);
Morfologi-[membina ayat]
1-membina ayat daripada kata ganda
Contohnya; enak-enak,makan-makan
2-membina ayat daripada pasangan kata ganda dan kata majmuk; contoh,Makan-makan  , makan minum
3-membina ayat daripada pasangan kata ganda dan kata berimbuhan; contoh,Masak-masak ,  memasakkan
4-membina ayat daripada pasangan kata dan kata ganda; contoh , Malam , semalam-malaman
5-membina ayat daripada pasangan kata dan kata ganda seluruh; contoh, Agar , agar-agar
6-membina ayat daripada pasangan kata dan kata majmuk; contoh, lalu , lalu lintas
7-membina ayat daripada kata yang hampir sama maknanya; contoh, merebus, mengukus
8-membina ayat daripada pasangan kata homograf[ sama ejaan tetapi lain sebutan]; contoh, perang , perang
9-membina ayat daripada pasangan kata yang berbeza makna tetapi hampir sama bunyi; contoh, belot, belut
10- membina ayat daripada kata dan kata berimbuhan ; contoh , didik , pendidikan
11-membina ayat daripada pasangan kata berimbuhan; contoh , kemasyhuran , pemasyhuran
12-membina ayat daripada kata majmuk dan kata majmuk berimbuhan ; contoh, kuat kuasa, dikuatkuasakan

                                            -1-
Ciri-ciri membina ayat.

1.Pastikan setiap ayat dimulakan dengan subjek.
2.Subjek terdiri daripada:
  a. manusia
  b.binatang
  c.benda
  d.tumbuhan
  e.kata ganti diri

Contoh Subjek;
       -Polis itu ………..
-  Burung merak ……
- Kotak …….
- Pokok rambutan……….
- Saya/ Dia/Engkau……….

3. Jika kata tanpa imbuhan – jadikan ayat pasif KGD 1

     Contoh; ada 2 cara
a.Pasif aktif
b.Cakap Ajuk


Pasif Aktif
Sampah itu saya bakar.

Cakap Ajuk
“Saya bakar sampah itu,” kata Ali.

4.Jika kata ada imbuhan – jadikan ayat aktif KGD1 tetapi ada kata bantu.

Ayat aktif
Saya telah membuang sampah.

## Tulis kata bantu selepas KGD1.##

5.Jika kata ada imbuhan apitan – jadikan sebagai subjek.

Contohnya:
Kebersihan kelas sangat penting.LATIHAN  1 ;
Tulis dua ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan kata di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
[i]-hampa
[ii]-hampir
[iii]-hampas

[i] hampa [ kecewa]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  -hampa [ tidak berisi,kosong]
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[ii] hampir [nyaris]
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
   -Hampir [dekat,rapat]
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
[iii] hampas [ sisa benda yang telah diambil patinya]
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
    -hampas [tidak berguna,sia-sia]
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
Latihan 2;
(a)
Tulis satu ayat bagi tiap – tiap kata ganda di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh memberikan imbuhan, menukarkan imbuhan, menjadikannya sebagai nama khas dan peribahasa.


(i)
kuih – muih

(ii)
lintang – pukang

(iii)
semak – samun

(iv)
gunung – ganang

(v)
selok – belok

(vi)
huru – hara


(6 markah)

                                                     -2-
SAMBUNGAN ; BAHAGIAN 2[soalan b]

1 comment: